موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

شرایط ثبت اختراع | موسسه پلکان

حمایت

اختراع

گام اختراعی
اختراعات
شرایط ثبت اختراع

 

شرایط ثبت اختراع

 

یک ابداع باید الزامات متعددی را رعایت کند تا حائز شرایط لازم برای حمایت باشد. این الزامات بویژه شامل این هستند که ابداع مورد ادعا:
        • متشکل از موضوعی باشد که بعنوان اختراع قابل ثبت است.
        • جدید باشد (شرط جدید بودن).
        • شامل گام اختراعی باشد (شرط بدیهی نبودن).
        • در صنعت قابل اجرا باشد (شرط مصرف).
        • در تقاضانامه اختراع بطور شفاف وکامل افشاء شده باشد (شرط افشاء).


در ادامه به توضیح شرایط ثبت اختراع می پردازیم: 

اختراع باید جدید باشد

اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضای مخترع برای ثبت و تسلیم اظهارنامه در اداره ثبت اختراع برای عموم فاش شده باشد.

نکته قابل ذکر اینکه در برخی کشور ها افشای اختراع توسط مخترع در یک مدت دوازده ماهه (آمریکا)یا شش ماهه (اروپا) قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع خدشه ای به جدید بودن اختراع وارد نمیکند. هدف از این مهلت ارفاقی (grace period) که ضمنا می تواند به افشای اختراع مثلا فقط در نمایشگاه های بین المللی محدود گردد یا این که هر نوع افشایی را در بر بگیرد، آن است که متقاضی ثبت اختراع (مخترع) مجال یابد اختراع خود را بازاریابی یا آزمایش کند و بدون اطمینان از تجاری شدن اختراع اقدام به ثبت آن که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی در اروپا، امریکا و ژاپن است ننماید.

البته در این که جدید بودن در حدود قلمرو یک کشور ملاک است یا جهان معمولا بین قانون کشور ها اختلاف است. در طرح ثبت اختراعات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی ، جدید بودن در جهان ملاک است نه کشور.

 

ثبت اختراع و گام ابتکاری   

 یکی دیگر از شرایط ماهوی ثبت اختراع  ، این است که اختراع حاوی گام ابتکاری باشد. اختراع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نظر گرفتن فن یا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع (اظهارنامه ثبت اختراع) و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد. 

بدیهی است که بین این شرط و شرط جدید بودن اختراع تفاوت است زیرا در این مرحله موضوع بررسی اداره ثبت اختراع، این است که آیا در این اختراع نسبت به اختراع های قبلی گامی به پیش برداشته شده است و آیا این حرکت به جلو برای افراد ماهر در این فن شناخته شده بوده یا خیر؟ احراز این امر همانطور که گفتیم نیاز به بررسی و جستجو دارد که توسط اداره ثبت اختراعات انجام میگیرد .

این شرط به طور روشن و شفاف در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران پیش بینی نشده است. اما در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به صراحت به این نکته توجه شده است. 

همچنین در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی گام ابتکاری به عنوان یکی از شرایط اساسی اختراع بیان شده است.

 

کاربرد صنعتی اختراع

یکی دیگر از شرایط ماهوی برای ثبت اختراع، این است که اختراع ادعایی باید دارای کاربرد صنعتی باشد. هدف بررسی مقدماتی بین المللی ثبت اختراع عبارت است از تدوین یک نظر مقدماتی درباره ی این سوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک ابتکاری است و کاربرد صنعتی دارد یا خیر؟

 اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .

با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، اگر اختراعات مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل صنعتی یا فلاحتی نباشد، هر  ذی نفعی می تواند به محکمه رجوع کرده و تقاضای صدور حکم باطل شدن ورقه اختراع را بنماید.

در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اختراعی قابل ثبت معرفی شده است که دارای کاربرد صنعتی باشد.

 

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۲