موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال فناوری و مفهوم آن | موسسه پلکان

 

 انتقال فناوری و مفهوم آن


تکنولوژي به منزله تمامی دانشها، محصولات، فرآیندها، ابزارها، روشها و سیستمهایی است که در خلق کالاها یا ارائه خدمات مورداستفاده قرار میگیرد.

ثبت اختراع-ثبت برند-انتقال فناوری-تجاری سازس

انتقال تکنولوژي را می توان به صورت انتقال دارایی هاي فکري تکنولوژیکی از قبیل مانند مهارتها، دانشها،تجهیزات و روشهاي ساخت از محل تولید شده یا توسعه یافته به محل دیگر، از طریق روش هاي مرسوم قانونی و یا غیر آن تعریف نمود. تقویت بنیه تولیدي و برپایی اقتصادي توانمند و پویا، مستلزم گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن می باشد که در این میان تکنولوژي نقش اساسی را بازي می کند. انتقال تکنولوژي به دوگونه صورت میگیرد: انتقال عمودي و انتقال افقی. در انتقال عمودي یا انتقال تحقیق و توسعه، اطلاعات فنی و یافته هاي تحقیقات کاربردي به مرحله توسعه و طراحی مهندسی انتقال مییابد و سپس با تجاري شدن تکنولوژي به فرایند تولید وارد می شود. در انتقال افقی، تکنولوژي از یک سطح توانمندي در یک کشور به همان سطح توانمندي در محل دیگري منتقل میشود. در این حالت هرچه سطح گیرنده تکنولوژي بالاتر باشد هزینه انتقال تکنولوژي کاهش می یابد و جذب آن به صورت موثرتري انجام می شود. به لحاظ شکاف تکنولوژیکی عمیقی که بین کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. این کشورها سالهاست که براي کاهش این شکاف تکنولوژیکی گام بر می دارند و تکنولوژي هاي مورد نیاز خود را از کشورهاي توسعه یافته تامین می نمایند. اما سوال اصلی این است که چرا سالهاست که در بسیاري از این کشورهاي در حال توسعه انتقال تکنولوژي صورت می گیرد، ولی هنوز این کشورها نتوانسته اند به حد و اندازه رشد و توسعه اقتصادي مناسب دست پیدا کنند؟ جواب این سوال این است که بله، ولی انتقال اثربخش تکنولوژي صورت نگرفته است. چون نگاه فرایندي همراه با مدلی متناسب با شرایط محیطی این کشورها براي این مقوله حساس و پیچیده ارائه نشده است. انتقال موفق تکنولوژي نیازمند شناسایی اهداف صنعت، تکنولوژیهاي مورد نیاز، منابع تکنولوژیکی، روشهاي انتقال و عوامل موثر و تاثیرگذار در آن، نحوه جذب و توسعه آن دارد و انجام هریک از آنها مستلزم بکارگیري متخصصین مربوطه می باشد، بدون استفاده از کارشناسان متخصص در این زمینه، معمولاً انتقال تکنولوژي مورد نظر صورت نمیگیرد و یا بصورت ناقص و نامناسب انجام می شود. 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳