موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ویژگی های اختراع | موسسه پلکان

 

فرهنگ حقوق مالکیت فکری - اختراع

 

اصلاح نقشه ها                                                                                                                              to)Amend the drawings)

اصلاح نقشه ها توسط متقاضی ثبت اختراع در ظرف مهلتی که در معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است امکان پذیر است .

بند(1) ماده 28 معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوط این اختیار را به متقاضی اعطا کرده است و بدون اعطاء مهلت مذکور در معاهده به متقاضی ثبت اختراع ، اداره مالکیت صنعتی کشور  مبداء نمی تواند تصمیمی در مورد اظهار نامه اتخاذ کند .

 

سابقه فنی،سابقه دانش مربوط                                                                                                                   Background art

متقاضی ثبت اختراع باید ضمن توصیف اختراع ، به سابقه فنی یا دانش مربوط ، و به طور کامل به مستندات آنها نیز اشاره نماید.این امر در فهم اختراع ،جستجو و برسی اختراع نقش مهمی دارد.

 

بهترین روش برای اجرای اختراع ادعایی                                                                    Best mode for carrying an invention

این عبارت در شق (5) بند (الف) ماده 5 آیین نامه معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است .

به موجب ماده 5 آیین نامه ، مخترع در توصیف اختراع باید نکاتی را رعایت کند . از جمله این نکات ذکر حداقل بهترین روش برای اجرای اختراع ادعایی است .این کار عندالاقتضاء با ذکر مثال ها و در صورت وجود نقشه ها با اشاره به آنها باید صورت گیرد. در مواردی که بر طبق قانون ملی کشور تعیین شده ، توصیف بهترین روش ، لازم و ضروری نباشد و توصیف هر روش کافی شناخته شود در این صورت عدم توصیف بهترین روش مورد نظر وی ، دارای هیچ اثری در آن کشور خواهد بود .

 در حقوق داخلی بر اساس ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات ، توصیف مشروح اختراع و یا وسیله جدیدی که برای آن تقاضای ورقه اختراع می شود لازم و ضروری است.

همچنین بر اساس ماده 25 آیین نامه ، توصیف مشروح اختراع باید به فارسی تهیه و در آخر آن خلاصه ای از اختراع و نحوه ی اعمال آن اضافه شود.

همانطور که در ماده 26 آیین نامه آمده است ، توصیف مزبور به هر زبانی که باشد باید خوانا و به طوری که اشخاص با اطلاع بتوانن از مطالعه آن موضوع و تازگی ان را درک کنند، نوشته شود.

 

اجرا کردن اختراع                                                                                                                        to)carry out an invention) 

 متقاضی ثبت اختراع باید در توصیف اختراع ادعایی با ذکر مثال ها در صورت وجود نقشه با اشاره به آن ، بهترین روش برای اجرای اختراع را ذکر کند .

 

تغییرات در اختراع                                                                                                                                       change in patent 

با توجه به ماده 17 پیش نویس معاهده قانون اختراع، صاحب اختراع تحت شرایطی می تواند از اداره ذی صلاح در خواست تغییر در اختراع از حیث تضیق دایره حمایت ، اصلاح اشتباهات آشکار و بدیهی و غیره را بنماید.

 

شرح ، توصیف                                                                                                                                                    Description

این اصطلاح در شق (3) بند (د) ماده 4 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است .

به موجب این شق، کشور عضو اتحادیه میتوانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند ، ارائه رو نوشت تقاضانامه ای را که قبلا تسلیم کرده و مربوط به توصیف و نقشه های اختراع و مدل و غیره است مطالبه نمایند. 

همچنی این اصطلاح در بند 2 ماده 3 معاهده همکاری ثبت اختراع مورد اسفاده قرار گرفته است . به موجب این بند  ، یک اظهار نامه بین المللی برابر ان معاهده و ایین نامه شامل یک تقاضا یک توصیف یک یا چند ادعا و عنداللزوم یک یا چند نقشه و یک خلاصه خواهد بود.

 در حقوق داخلی بر اساس ماده 23 اصلاحی ... یکی از ضمائم اظهار نامه اختراع ، توصیف مشروح اختراع  و یا وسیله ای جدیدی که برای آن تقاضای ورقه ی اختراع  می شود، خواهد بود.

همچنین بر اساس بند (2) این ماده ، مخترع باید نقشه هایی که برای فهم توصیف مزبوره لازم می باشد. را سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهار نامه نماید.

بر ساس ماده 25 ایین نامه ، توصیف و مشروح اختراع باید به فارسی تهیه و در اخر ان خلاصه ای از اختراع و نحوه ی اعمال ان اضافه شود . معذالک اگر تنظیم ان به فارسی برای درخواست کننده میسر نباشد. می تواند توصیف کامل را به فرانسه یا به انگلیسی و خلاصه ان را به فارسی ضمیمه نماید.

با توجه به ماده 26 ایین نامه توصیف مزبور به هر زبانی که باشد باید خوانا و به طوری که اشخاص با اطلاع بتوانند از مطالعه ان موضوع و تازگی ان را درک کنند، نوشته شود . تراشیدن و بین السطور نوشتن ممنوع است .

روی کلمات زیادی باید خط کشیده شده و تعداد انها در اخر معین و امضاء شود . صفحات و رو نوشت ها نیز باید به امضاء درخواست کننده یا وکیل او برسد.

نقشه ها با مرکب  و از روی مقیاس متریک تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.

توصیف اختراع و نقشه های آن بر اساس ماده 27 ایین نامه نیز اصلاحی روی کاغذ که (سی و چهار) سانتی متر طول بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند . 
صفحات توصیف باید شماره مسلسل داشته و به یکدیگر با قیطان یا منگنه ملصق شود. نقشه ها باید روی کاغذ مخصوص  نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد .
همچنین همانطور که در قسمت اخیر ماده 31 ایین نامه اصلاحی امده است،یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه ی ان و نقشه ها باید به وسیله ی قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر شود.

 

کشف                                                                                                                                                                      Discovery

در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعت ، موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی (تریپس) و معاهده همکاری ثبت اختراع (pct) صرفا به اختراع پرداخته شده است و از اکتشاف مطلبی نیامده است .

در بند 4 ماده 2 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی از اکتشافات علمی به عنوان یکی از مقولات حقوق مالکیت معنوی به عمل امده است .همچنین در بند (1) ماده (1) معاهده ژنو تصویب شده در سال 1978 میلادی اکتشاف به شناخت پدیده ها ، قوانین یاخصوصیات عالم ماده که قبل از این شناخته نشده و قابل ارزیابی نبوده باشند تعریف شده است . به هر حال روشن است در صورتی که کشفیات در مواد طبیعی مانند موضوعات بیولوژیک از جمله DNA خصوصیات اختراع را در اثر تصنع بشر بدست اورد به عنوان اختراع قابل ثبت می باشد.

قانون گذار ایران در ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ، اختراع و اکتشاف را قابل ثبت دانسته است و به کار بردن کلمه اکتشاف در قانون ایران این ذهنیت را تقویت کرده است که کشف چیزهایی که در جهان طبیعت وجود دارد را می توان به عنوان اختراع ثبت کرد . این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا اگر اکتشاف را به معنای پدید اوردن شی جدید بدانیم می توان ان را مترادف  با کلمه اختراع تلقی و قابل ثبت دانست ولی اگر اکتشاف را به معنای کشف چیز هایی بدانیم که در جهان طبیعت وجود دارد بدیهی است که این یک عمل اختراعی به حساب نمی اید. زیرا در یک عمل اختراعی از فعالیت فکری شخص مخترع در پدید اوردن یک اثر فنی جدید بهره برداری شده است و این اثر با شناختن یک عنصر موجود در طبیعت مانند عنصر اورانیوم تفاوت دارد.

با توجه به مراتب فوق روشن است که منظور قانون گذار از به کار بردن کلمه اکتشاف بیان فعالیت اختراعی بوده به ویژه که فقط دو مورد در قانون ثبت علائم و اختراعات کلمه اکتشاف به کار رفته و در سایر موارد از واژه اختراع ، مخترع یا ورقه اختراع استفاده شده است .

لازم به ذکر است که در پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ، کشفیات به صراحت از حیطه حمایت از اختراع خارج ده اند.

با توجه به تعاریفی که از اختراع به عمل امده است اختراع ممکن است مربوط به یک فرآورده (محصول، کالا) یا یک فرآیند باشد.

در ماده 27 قانون ثبت علائم و اختراعات نیز این تفکیک به نحو روشنی مشخص شده است . در این ماده امده است :هرکسی مدعی یکی از امور ذیل باشدمی تاند تقاضاضای ثبت نماید:

1- ابداع هر محصول صنعتی جدید

2- کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :