موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ماهیت اسرار تجاری | موسسه پلکان

چه چیزی باعث تبدیل شدن یک سند به اسرار تجاری می شود؟

سر تجاری

علامت تجاری
ماهیت اسرار تجاری

 

ماهیت اسرار تجاری


چه چیزی باعث تبدیل شدن یک سند به اسرار تجاری می شود؟

 

ماهیت اسرار تجاری - سر تجاری


یک سر تجاری، عبارتست از هر نوع اطلاعاتی که هم توام با سند اقتصادی برای شرکت باشد و هم محرمانه نگه داشته شود. از این همه مهم تر، در هنگام تصمیم گیری درباره سری بودن یک چیز، دادگاه ها معمولا عوامل ذیل را در نظر می گیرند:
•    حدی که اطلاعات در خارج از یک زمینه کسب و کاری شناخته شده اند. 
•    حدی که در آن اطلاعات برای کارمندان و سایر افراد شاغل در موسسه شناخته شده اند. 
•    میزان اقدامات صورت گرفته برای محافظت از محرمانگی اطلاعات
•    ارزش اطلاعات برای موسسه
•    میزان دشاری دسترسی به اطلاعات یا تکثیر آن توسط سایرین

•    افشاء توسط فردی که نسبت به کارفرما دارای دین غیر مستقیم می باشد و نباید اطلاعات را فاش نماید، افرادی مانند مدیران، مسئولان شرکت، و سایر افراد دارای حقوق بالا در شرکت دراین دسته قرار می گیرند. 

وقتی که افشای اسرار تجاری غلط شناخته می شود، دادگاه نیز ممکن است استفاده از اطلاعات را نادرست تشخیص می دهد و با صدور حکمی از استفاده آنها برای یک مدت مشخص جلوگیری نماید. 
برای اینکه اطلاعات واجد شرایط اسرار تجاری شوند، از آن اطلاعات نباید در صنایع مرتبط استفاده شده باشد. صریحتر اینکه، اطلاعات حایز اسرار تجاری نباید لزوما جدید باشند. بلکه باید تازه یا خلاقانه باشند و برای صاحب خود مزیت رقابتی به همراه داشته باشد. 
مثال: یک شرکت نوشابه سازی به صورت کاملا غیر عمدی به فرمولی دست یافت که قبلا توسط یک شرکت دیگر بکار می رفته است. در این شرایط هر دو شرکت حق دارند تا از فرمول هایشان به عنوان اسارا تجاری محافظت نمایند ولو اینکه فرمول دوم جدید نمی باشد.
برای تبیین بهتر ماهیت اسرار تجاری ضروری است که بیان کنیم: در حقوق آمریکا، راز تجاری مال شناخته می شود و دیوان عالی نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. برخی بر این فکر اشتباه هستند که اسرار تجاری را نمی توان مال به شمار آورد؛ زیرا دارنده، حق انحصاری در بهره برداری از آن را ندارد و اگر اطلاعات بر حسب تصادف افشاء شود و یا از طرق قانونی تحصیل گردد قانون حمایتی از دارنده به عمل نمی آورد. اما این استدلال قابل قبول نیست؛ زیرا ارزش اسرار تجاری بسته به وصف محرمانگی آنست و تا زمانیکه این ویژگی محفوظ بماند دارنده می تواند حقوق انحصاری خود را استیفاء نماید؛ 
در حقوق فرانسه به استثنای دانش فنی، اسرار تجاری مال قلمداد نمی شوند، زیرا راز تجاری بواسطه ماهیت خود که نوعی اطلاعات است، در مفهومی که رویه قضایی از مال ملحوظ داشته است. جای نمی گیرد. 
رویکرد حقوق انگلستان نیز در این خصوص، به همین منوال است و طبق مفهومی که «قانون سرقت اموال» از مال را ارائه می دهد، اسرار تجاری مال شمرده نمی شود اگرچه اطلاعات محرمانه در شمار اموال نیستند، اما این رویکرد که اسرار تجاری بخشی از دارایی های بنگاه های تجاری اند، به طور فزاینده ای در حال فراگیر شدن است.  به هر حال، حقوقدانان هر دو نظام اذعان می دارند که عدم احتساب اسرار تجاری به عنوان مال می تواند بر سیاست های کلان حمایتی، تاثیر نامطلوب بگذارد. 
در حقوق ایران در خصوص حقوق مادی گفته شده است که ضروریت ندارد مال جایگاهی مادی داشته باشد بلکه «هر حقی که به صاحب آن اختیار بهره برداری انحصاری از فعالیت و فکر و ابتکار انسان را بدهد»، در گستره تعریف مال قرار می گیرد. 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۳