موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف ثبت اختراع | موسسه پلکان

 

تعاریف ثبت اختراع

یکی از مباحث مهم در حوزه ی مالکیت فکری اختراع است . از دیدگاه برخی اختراع یک ایده نوین است که راه حل عملی برای یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی ارائه می دهد . اما برخی دیگر اختراع را راه حلی در رابطه با یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی دانسته اند.

اختراع در قوانین کشور های مختلف معانی و تعریف های متفاوتی دارد، در همین راستا تعاریف متنوعی را که از مفهوم اختراع ارائه شده است را فهرست نمودیم تا از این طریق بتوانیم مفهوم جامعتری از اختراع را برای افراد ارائه نماییم .

 
 اصطلاحات و لغات حقوق مالکیت فکری -اختراع
ویژگی های اختراع  
   ادعا در اختراع
گواهینامه اختراع  
 
 
 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳