موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت برند در افغانستان و قبول یا رد آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت برند در افغانستان و قبول یا رد آن

 

ثبت برند در افغانستان و قبول یا رد آن

 

هنگام انتخاب یک علامت تجاری دانستن اینکه چه نشان­هائی معمولا قابل ثبت نیستند مفید خواهد بود. بر اساس ماده یازدهم آیین نامه ثبت برند در افغانستان دلایلی که باعث رد تقاضانامه­ های ثبت علائم تجاری می شود به صورت زیر می باشد:
ماده یازدهم : 
(1) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است درخواست ها را از نظر شکل، ماهیت ومطابقت آن را با احکام این قانون بررسی و در خلال مدت (30) روز از تاریخ دریافت، آنرا قبول یا رد نماید. در صورت رد درخواست، دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است دلایل آن را صریحاً ذکر نماید، در این صورت درخواست دهنده می تواند، در خلال مدت (15) روز از تاریخ رد درخواست به تصحیح آن مبادرت  و مجدداً به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی)، تسلیم و یا به محکمه تجارتی محل مراجعه نماید. 
(2) هرگاه درخواست دهنده طی مدت مندرج فقره (1) این ماده مبنی بر رد دلایل اقدام نه نماید یا به محکمه مراجعه نه کند،در این صورت چنین پنداشته می شود که وی از درخواست خویش منصرف گردیده است. 
(3) دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علایم تجارتی) مکلف است در حالت ذیل نیز درخواست ثبت علایم تجارتی را رد نماید: 
1- در صورتی که علامت تجارتی مغایر حکم مندرج ماده نهم این قانون باشد. 
2- در صورتی که علایم تجارتی قبلاٌ به اسم شخص دیگری ثبت، یا بایکی از علامات تجارتی ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۴