موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آیین نامه اجرایی قانون ثبت علامت تجاری | موسسه پلکان

 

آیین نامه اجرایی قانون ثبت علامت تجاری

ضميمه يك

جدول هزينه‌ها

(به ريال)

 

 

شخص حقيقي

شخص حقوقي

1- حق ثبت اظهارنامه به ازاء يك طبقه

هر طبقه اضافي

200.000

 

20.000

400.000

 

40.000

2- حق ثبت علامت به ازاء يك طبقه

حق ثبت هر طبقه اضافي

1.200.000

100.000

2.400.000

200.000

3- حق ثبت تمديددوره‌هاي ده ساله

معادل حق ثبت علامت

4- جريمه تأخير در تمديد ثبت

معادل نصف حق ثبت علامت

5- هزينه استعلام براي انتقال، اجازه بهره‌برداري يا اعراض

50.000

100.000

6- حق ثبت انتقال  قراردادي و قهري به ازاء هر طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

حق ثبت انتقال براي هر طبقه اضافي

100.000

 

50.000

200.000

 

100.000

7- حق ثبت مجوز بهره‌برداري  يا فسخ و خاتمه آن به ازاء يك طبقه (با هر تعداد كالا و خدمات)

حق ثبت اجازه بهره‌برداري يا فسخ و خاتمه آن به ازاي هر طبقه اضافي

100.000

 

50.000

200.000

 

100.000

اقلام هزينه

شخص حقيقي

شخص حقوقي

8- هزينه هربار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن

50.000

100.000

9- حق ثبت انتقال اظهارنامه يا اجازه بهر‌ه‌برداري از آن

50.000

100.000

10- حق ثبت تغييرات (غير از انتقال مالكيت و اجازه بهره‌برداري)

50.000

100.000

11- هزينه صدور گواهي المثني

100.000

200.000

12- هزينه رونوشت مصدق

5000

10.000

13- هزينه اخذ تأييديه تسليم اظهارنامه يا صدورگواهي‌نامه

15.000

30.000

14- هزينه رسيدگي به اعتراض به رد ثبت

500.000

750.000

15- هزينه رسيدگي به اعتراض به تقاضاي ثبت

1.500.000

3.000.000

16- وديعه تسليم دادخواست ابطال به دادگاه

3.000.000

4.500.000

17- هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين‌المللي به عنوان اداره مبدأ

200.000

400.000

 

 

توضیح : در مورد متقاضیان خـارجی کـه در اجـرای مقررات کنوانسیون پـاریس ، تقـاضـاهـای خـود را مستقیمـاً تسلیم مرجع ثبت (اداره ثبت علائم اداره کل مالکیت صنعتی) می نمایند ، می بایست معادل ارزی مبلغ ریالی تعیین شده درجدول هزینه ها را مطابق نرخ رسمی بپردازند .

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲