موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال جزئی آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال جزئی آن

 

علامت تجاری و انتقال جزئی آن

 

صاحب علامت میتواند بخشی از علامت خود را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نماید. این انتقال میتواند شامل بخشی از علامت و یا کل علامت تجاری باشد. انتقال جزئی به این معناست که علامت تجاری برای بعضی از کالاها یا خدمات مشخص شده منتقل شود یا اینکه علامت برای استفاده در یک روش یا منطقه خاصی منتقل گردد. مثلا منتقل الیه حق استفاده از علامت تجاری را فقط در صادرات کالا داشته باشد یا اینکه حق استعمال انحصاری علامت را در شهر یا کشور و بطور کلی در مکان خاصی داشته باشد.

انتقال علامت تجارتی ثبت شده ممکن است جزئی باشد که بصورت زیر امکان پذیر است:

الف) علامت در خصوص بعضی از کالاها یا خدمات و نه تمام کالاها یا خدماتی که علامت تجارتی برای آنها ثبت شده است صورت پذیرد.

ب) انتقال علامت در خصوص استفاده از علامت تجارتی به شیوه ای خاص، در محدوده مکانی خاص صورت پذیرد.

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، برخلاف قانون سابق، انتقال علامت تجارتی را بصورت کل یا جزء مورد شناسایی قرارداده است. مطابق آیین نامه، انتقال جزئی علامت ثبت شده نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد و بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آنها به طور جزئی منتقل شده است، همچنین مطابق ماده 140 این آیین نامه چنانچه انتقال راجع به قسمتی از کالاها و خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد. خروج آن قسمت از کالاها و خدمات در دفتر ثبت علائم تجارتی، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلا از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد. "در این صورت شماره اصلی ثبت علامت برای مالک اولیه و برای مالک ثانوی شماره فرعی داده می شود."

همانطور که بیان شد، انتقال جزئی علامت تجارتی، به معنای از دست رفتن مالکیت دارنده علامت به طور کامل نیست. بنابراین انتقال دهنده هنوز مالک علامت تجارتی در خصوص سایر کالاها یا خدمات می باشد و حق استعمال علامت تجارتی را دارد.

با توجه به اینکه منتقل الیه و انتقال دهنده، هر دو از یک علامت خاص در مورد کالاها یا خدمات یکسانی استفاده نمایند. به منظور اجتناب از گمراهی مردم در این موارد، قوانین بعضی کشورها انتقال را فقط در موردی که کالاهای مالک قبلی نباشند، تجویز می نمایند.

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳