موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال حق تقدم | موسسه پلکان

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت جمعی
علامت تایید کننده
علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال حق تقدم

 

علامت تجاری و انتقال حق تقدم


 

حق تقدم در رابطه با علامت تجاری به این صورت است که اگر شخصی بر اساس کنونسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی اظهارنامه را برای ثبت علامت تجاری به یکی از کشورهای عضو این کنوانسیون تسلیم کند به مدت 6 ماه از تاریخ ثبت اظهارنامه این علامت در هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون بر دیگر اشخاص حق تقدم دارد. این حق تقدم دارای ارزش و اعتبارمالی است و بنابراین می تواند مورد نقل و انتقال قرار گیرد.

علاوه بر شخصی که اظهارنامه اولیه موجد حق تقدم را تسلیم کرده است، قائم مقام قانونی که ممکن است منتقل الیه یا ورثه وی باشند نیز حق استفاده از حق تقدم و در نتیجه حق ارائه اظهارنامه بعدی را ظرف مهلت 6 ماه در سایر کشورهای عضو کنوانسیون خواهند داشت. امکان استفاده از حق تقدم و در نتیجه حق ارائه اظهارنامه بعدی را ظرف مهلت 6 ماه در سایر کشورهای عضو کنوانسیون خواهند داشت. امکان استفاده از حق تقدم توسط قائم مقام قانونی جز از طریق انتقال قهری یا اردی حق تقدم ممکن نیست. 
برخی از نویسندگان در این خصوص گفته اند: حق تقدم قابل نقل و انتقال به غیر است، این انتقال ممکن است برای تمام کشورها و یا برای یک یا چند کشور اتحادیه پاریس باشد. 
نقل و انتقال حق تقدم چیزی غیر از نقل و انتقال تقاضای ثبت یا اظهارنامه ثبت است و می تواند به صورت جزئی یا به صورت کلی صورت گیرد. 
انتقال علامت جمعی و علامت تاییدکننده 
در قوانین کشورها اصل انتقال
علامت جمعی یا تاییدی مورد تصویب و پذیرش قرار گرفته است، البته شرایط انتقال این علامت ها با علامت فردی اندکی متفاوت است و شاید بشود گفت که با توجه به اهمیت علائم یاد شده و ویژگی های خاصی که در مقایسه با علائم فردی دارند، از شرایط نقل و انتقال سخت تری در مقایسه با علائم فردی برخوردار هستند. به عنوان مثال در برخی از کشورها نقل و انتقال علائم یاد شده موکول به تصویب مقام یا مقامات خاصی هستند. در برخی دیگر از کشورها انتقال علامت جمعی موکول به تایید اداره ثبت علامت نیست لیکن انتقال علامت تایید کننده یا تضمینی باید قبلا به موافقت اداره ثبت علامت برسد. 
علت سخت گیری در انتقال این قبیل علائم نیز این است که در مقایسه با علائم فردی این قبیل علائم تضمین کننده مبدا، کیفیت یا سایر خصوصیات کالاها یا خدمات نیز می باشند. 
البته منع کلی نقل و انتقال این قبیل علائم به مصلحت نمی باشد زیرا در برخی از موارد استثنایی نقل و انتقال این علائم ضروری می باشد و به عنوان مثال، وقتی که وظایف سازمان ها و نهاد های متولی علائم جمعی یا تاییدی تغییر پیدا می کند. 
به لحاظ ضرورت فوق است که در قوانین ملی برخی از کشورها حتی انتقال علامت جمعی تحت شرایط خاصی از قبیل تایید و تصویب مقام یا مقامات خاص و اینکه منتقل الیه شرایط استفاده از علامت یاد شده را بپذیرد و کنترل موثر را بر استفاده از علامت در چهارچوب مقرراتی که به ثبت رسیده است، اعمال نماید، پذیرفته شده است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴