موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال از طریق ارث | موسسه پلکان

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری مشاعی
علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال از طریق ارث

 

علامت تجاری و انتقال از طریق ارث


انتقال علامت تجاری ممکن است از طریق ارث یا وصیت باشد که در این صورت هم حقوق انحصاری ناشی از ثبت علامت تجاری نیز به وراث منتقل می شود و در صورتی که وراث متعدد باشند مالکیت بر علامت تجاری به صورت مشاعی خواهد بود و احکام علامت تجاری مشاعی از حیث انتقال و غیره بین آنها حاکم و جاری خواهد بود. 

در برخی از کشورها صاحب علائم تجاری ثبت شده می تواند علامت تجاری خود را مانند سایر اموال شخصی و منقول موضوع عقد وصیت قرار دهد. این طریق نقل و انتقال اموال از طریق وصیت نامه می گویند. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۳ دی ۱۳۹۴