موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

معاهده حقوق علامت تجاری | موسسه پلکان

سازمان جهانی مالکیت معنوی

ثبت علائم تجاری

ثبت علائم تجاری
ثبت علائم تجاری
علامت تجاری
معاهده حقوق علامت تجاری

 

معاهده حقوق علامت تجاری


این موافقتنامه در سال 1994 میلادی به تصویب رسیده است. هدف این معاهده تبدیل سیستم های تبدیل علائم تجاری ملی و منطقه ای به سیستم هایی است که کاربر پسند باشند. نیل به این هدف، تسهیل و هماهنگ سازی تشریفات از طریق حذف مششکلات و موانع را طلب می‌کند که در نتیجه آن تشریفات مربوطه برای مالکین علائم و نمایندگان آنان کاملا ایمن می گردد. 

 

ثبت علامت تجاری-ثبت برند


بخش عمده این معاهده، اختصاص به تشریفات اداره ثبت علائم برای ثبت علائم تجاری دارد که در سه مرحله، اظهارنامه ثبت، تغییرات پس از ثبت و تمدید مدت حمایت مورد بحث قرار گرفته است. مقررات مربوط به هر مرحله به گونه ای تدوین شده که کاملا مشخص می‌کند که یک اداره ثبت علائم تجاری، چه مدارکی را می تواند از متقاضی یا مالک ثبت درخواست و چه مدارکی را نمی تواند از آنان درخواست نماید. 
در مرحله اول (اظهارنامه ثبت) درج موارد زیر در اظهارنامه ثبت به عنوان حداکثر شرایط ضروری مجاز تبقی شده است: درخواست، نام و نشانی و سایر مشخصات مربوط به متقاضی نماینده او، اطلاعات مختلف مربوط به
علامت شامل تعداد مشخصی از نمونه علامت، کالاها و خدمات و طبقه بندی آنها، اعلامیه ای مبنی بر قصد استفاده از علامت.
هر کشور متعاهد باید اجازه دهد که در یک اظهارنامه ثبت از کالاها و یا خدمات متعلق به طبقات مختلف طبقه بندی بین المللی، استفاده شود. یک کشور متعاهد نمی تواند به غیر از مواردی که این عهدنامه اجازه داده و مقرر نموده است از متقاضی، مالک یا نماینده او، موارد دیگری را درخواست نماید. به عنوان مثال کشور مذکور نمی‌تواند از متقاضی درخواست نماید مستخرجه ثبت تجاری ارائه دهد یا از او بخواهد اعلام نماید که آیا دارای فعالیت تجاری خاصی است یا از وی بخواهد دلیل یا مدرکی دال بر ثبت علائم تجاری مورد نظر در کشور دیگری را ارائه نماید. در این معاهده در مرحله دوم تشریفات
ثبت علائم تجاری، موضوع تغییرات نام یا نشانی و تغییرات مالکیت ثبت مورد بحث قرار گرفته است. در این مرحله شرایط و مدارک مورد نیاز که مطالبه آن مجاز است به تفصیل فهرست شده و سایر موارد ممنوع اعلام شده اند. تسلیم فقط یک درخواست حتی برای مواردی که تغییر مورد نظر به بیش از یک علامت ثبت شده یا اظهارنامه ثبت مرتبط باشد قابل خواهد بود به شرطی که مالک علائم ثبت شده یا اظهارنامه ها و مالک جدید آن‌ها یکی باشد. 
در مرحله سوم بر اساس این معاهده موضوعاتی از قبیل تمدید مدت حمایت، مورد حکم قرار گرفته است. بر اساس این معاهده مدت اولیه اعتبار ثبت و مدت هر تمدید ثبت به 10 سال به صورت استاندارد مشخص شده است. همچنین بر اساس مفاد این معاهده یک وکالتنامه می تواند برای چندین اظهارنامه ثبت یا علامت ثبت شده به نام یک شخص مورد استفاده قرار گیرد. 
بر اساس مفاد این معاهده، درخواست گواهی، گواهی محضری، تصدیق یا تصیق صحت هر نوع امضا ممنوع است مگر در موارد واگذاری ثبت. 
همانطور که قبلا گفته شد این عهد نامه در سال 1994 میلادی تصویب و عضویت درآن برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و تا 31 دسامبر 1999 میلادی، برای هر کشور دیگری که در تاریخ 27 اکتبر 1994 عضو کنوانسیون پاریس بوده و همچنین در صورتی که بتوان علائم را به همراه علائم تجارتی آن کشور ثبت نمود، آزاد است. عضویت در آن برای برخی از سازمان های بین الدولینیز آزاد است و اسناد امضا یا الحاق به این عهد نامه باید به مدیر کل
سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم شود. تا تاریخ 9/6/1390 ، تعداد 48 کشور به عضویت این معاهده درآمده اند و جمهوری اسلامی ایران عضویت در معاهده فوق را هنوز نپذیرفته است. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴