موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و انتقال سهم مشاعی | موسسه پلکان

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

اختراع
علامت تجاری
علامت تجاری
علامت تجاری و انتقال سهم مشاعی

 

 علامت تجاری و انتقال سهم مشاعی


ممکن است مالک علامت تجاری ثبت شده چند نفر باشند که در این صورت مالکیت بر علامت به صورت مشاعی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر چند نفر متقاضی ثبت علامت تجاری باشند (به صورت مشترک) در این فرض مالکیت مشاع بر علامت تجاری بار خواهد شد. البته برخلاف اختراع در علائم تجاری مالکیت مشاعی کمتر دیده می شود. قوانین ملی کشورها اغلب در چنین فرضی حقوق صاحبان مشاعی علامت را بر اساس مقررات عام قانون مدنی تعیین و مشخص میکنند. 

در خیلی از کشورها با توجه به مقرراتی که در رابطه با انتقال اموال مشاعی وجود دارد یک شرکت اجازه ندارد که بدون رضایت شریک یا شرکای خود سهم خود را به دیگری یا دیگران انتقال دهد یا سهم خود را از علامت به وثیقه بگذارد. به عبارت دیگر در این نظام ها، انتقال سهم مشاعی علامت تجاری صرفا با رضایت سایر شرکا امکان پذیر خواهد بود. همچنین چنانچه یک علامت تجاری به چند نفر منتقل شده باشده هر یک از شرکا به صورت مساوی در علامت تجاری منتقل شده باشد هر یک از شرکاء به صورت مساوری در علامت تجاری منتقل شده سهیم خواهند بود مگر اینکه در قرارداد منعقده ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۲ دی ۱۳۹۴