موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری و اسامی تجاری | موسسه پلکان

موسسه دارایی های فکری پلکان

اسامی تجاری

علائم تجاری
علامت تجارتی
علامت تجاری
علامت تجاری و اسامی تجاری

 

علامت تجاری و اسامی تجاری

در این قسمت موسسه دارایی های فکری پلکان قصد دارید به بررسی اسامی تجاری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار میدهیم...

نام ها و اسامی تجارتی یکی دیگر از مصادیق حقوق مالکیت حقوق مالکیت صنعتی است. به طور کلی نام تجارتی یا نام بازرگانی عبارتست از اسم یا نشانه ای که بنگاه تجارتی را مشخص میکند. به عبارت دیگر شرکتهای علاوه بر دارا بودن علائم تجاری که کالاها و خدمات آنها را از رقبا متمایز میسازد میتوانند دارای نام تجاری نیز باشند. نام تجاری برای تمایز یک شرکت از دیگر بکار میرود.

با توجه تعریف فوق و نقشی که اسامی تجاری باید در یک بنگاه از ببگاه دیگر داشته باشد روشن است که نام تجاری مانند علائم تجاری باید دارای قدرت تمیزدهندگی باشد و همچنین موجب گمراهی مخاطبان را فراهم نیاورد.

خلاصه این که علامت تجارتی و اسم تجارتی با هم تفاوت دارند. زیرا این دواهداف متفاوتی را دنبال میکنند. اسم تجارتی مبین و معرف تولیدکننده یا تاجراست و علامت تجارتی محصولات صاحب علامت را از محصولات دیگران تمایز و مصرف کنندهرا از خرید محصولات اشتباهی بازداشته و معرف کیفیت ثابت کالا دارای علامت نیز خواهد بود.

گاهی شرکتها اسم تجارتی را به عنوان علامت تجارتی یا خدمت به کار میبرند در این صورت اسم تجارتی در تبلیغات کالاها به عنوان تعیین کننده منشاء کالا یا خدمت عمل میکند. بعنوان مثال شرکت کامپیوتری سیب اسم تجارتی سیب را به عنوان علامت به کارمیبرد و در فروشگاه های غذایی "مکدو نالد" از این اسم به عنوان علامت خدمت استفاده میشود در این صورت ممکن است به عنوان علامت به ثبت برسد.

ایران نیز  برای حمایت از مالکیت صنعتی مکلف به حمایت از اسامی تجاری میباشد و مواد 576 تا 582 قانون تجارت نیز اختصاص به اسامی تجاری حمایتی به عمل نیامده است و تجار غالبا برای کسب چنین حمایتی نام تجاری خود را به عنوان علامت تجاری به ثبت میرسانند. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۳