موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال مالکیت حق اختراع | موسسه پلکان

 

انتقال مالکیت حق اختراع

در این نوع انتقال، مخترع کلیه حقوقی راکه به موجب ورقه اختراع دارا می باشد به دیگری واگذار می کند.  مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار خواهد شد.

انتقال مالکیت اختراع می تواند برای صاحب ورقه اختراع اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مزایایی به شرح زیر داشته باشد:

1- در انتقال مالک اختراع، صاحب ورقه اختراع مبلغی را که مورد توافق قرار گرفته است یکباره دریافت می کند و مجبور نیست تا بیست سال منتظر بماند که سود مورد نظر را به تدریج کسب نماید. 

2- انتقال مالکیت اختراع موجب می گردد که صاحب ورقه اختراع از حطر اینکه فناوری جدیدتر از اختراع او پیشی بگیرد و رونق تجاری آن را از بین ببرد، در امان باشد. 

3- در این فرض به ویژه اینکه اگر اختراع به شخص حقیقی تعلق داشه باشد انتقال مالکیت اختراع به یک شرکت تازه تاسیس می تواند پیش شرطی برای تامین منابع مالی باشد.

علی رغم مزایای فوق، تصمیم اینکه گزینه انتقال مالکیت اختراع توسط صاحب ورقه اختراع اتخاذ شود یا نه بستگی به نیازها و اولویت های او دارد. با این حال انتقال مالکیت یک اختراع به طور کلی توصیخ نشده است و مالکین اختراع ها عموما ترجیح می دهند مالک اختراع خود باقی بمانند و اجازه بهره برداری آن را تفویض کنند.

با توجه به بند (2) ماده 28 موافقت نامه تریپس، مالکان اختراعات ثبت شده از حق اختراع واگذاری اختراع ثبت شده برخوردارند.

در قوانین ملی کشور ها از جمله در قانون 1310 ایران این حق به رسمیت شناخته شده است. با توجه به ماده 39 قانون ثبت علائم و اختراعات، دارنده ورقه اختراع میتواند ملکیت موضوع اختراع خود را کلا یا جزئا به هر طریقی که بخواهد به دیگری منتقل نماید. 

با توجه به ماده 42 آیین نامه صاحب اختراع میتواند استفاده از اختراع خود را که در ایران به ثبت رسیده با هرگونه شرایط به دیگری بدهد. اجازه مزبور باید در دفتر ثبت اختراعات در صفحه مربوط به آن اختراع ثبت  و در روزنامه رسمی منتشر شود.

با توجه به ماده 48 قانون جدید، هرگونه تغییر در مالکیت اختراع یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، به درخواست کتبی هر ذی نفع  اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه، توسط اداره مذکور آگهی می شود. تاثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخوواست مذکور است.

همانطور در ماده 50 قانون جدید التصویب آمده است، هرگونه قرار داد اجازه بهره برداری از اختراع ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آن ها در اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تاثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.

با توجه به موارد فوق نکات زیر قابل بررسی است:

1- در قانون جدید نیز مانند قانون ثبت علائم و اختراعات، انتقال مالکیت ورقه اختراع به رسمیت  شناخته شده است و بر اساس آن، صاحب ورقه اختراع می تواند آن را به طور کلی به دیگری انتقال دهد.

2- اگرچه در قانون جدید برخلاف قانون قبلی، انتقال مالکیت به صورت جزئی نیامد است لکن با توجه به اینکه صاحب ورقه اختراع می تواند مالکیت موضوع اختراع را به طور کی به دیگری واگذار کند. البته عدم ذکر قانونذار در قانون جدید با آن که در مقام بیان بوده است شاید نطر مخالف را تقویت کند و بر اساس آن انتقال مالکیت به صورت جزئی امکان پذیر نباشد.

3- در قانون جدید بر خلاف قانون ثبت علائم و ختراعات، انتقال ورقه اختراع به موجب سند رسمی شرط نشده است و حتی در اینکه قرارداد انتقال باید به صورت کتبی باشد حکمی در قانون نیامده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع تاکید به ضرورت رسمی بودن معامله راجع به انتقال مالکیت ورقه اختراع ولو در آیین نامه ضروری به نظر می رسد. البته در بعضی از کشور ها چنانچه انتقال مالکیت ورقه اختراع به صورت کتبی نباشد و به امضاء طرفین قرارداد نرسد هیچگومه اعتباری ندارد.

4- علی رغم اینکه در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 راجع به انتقال مالکیت اظهارنامه صراحتا مطلبی نیامده استلکن در قانون جدید التصویب انتقال مالکیت اظهارنامه اختراع صریحا به رسمیت شناخته شده است.

5- تغییر انتقال مالکیت  اختراع بر خلاف تغییر مالکیت اظهارنامه، آگهی می گردد. 

6- مراتب تغییر در مالکیت اختراع یا اظهارنامه باید توسط ذی نفع به اداره مالکیت صنعتی به طور کتبی اعلام گردد و تنها با ثبت مراتب در اداره مالکیت صنعتی است ک این تغییر نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر می گردد.

7- با توجه به ماده 48 قانون جدید التصویب، قانونگذار بین اینکه معامله راجع به مالکیت اختراع در ایران صورت گزفته باشد یا خارجه تفاوتی قائل نشده و در هر حال ثبت مراتب آن را در ادراه مالکیت صنعتی لازم دانسته است، حتی اگر معامله در خارج در اداره مالکیت صنعتی مربوط به ثبت رسیده باشد.

8- همانطور که در بند 6 توضیح داده شده است مراتب انتقال مالکیت اختراع یا اظهارنامه باید در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و چنانچه این اقدام صورت نگیرد این تغییر مالکیت نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود.

بنابرانی ار انتقال دهنده به عنوان مثال ورقه اختراعی را که قبلا به دیگری انتقال داده و مراتب جهت ثبت به اداره مالکیت صنعتی اعلام نشده باشد را مجددا به شخص دیگری انتقال دهد و او نسبت به ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی اقدام کند، شخص اخیر نسبت به انتقال گیرنده اولی اولویت و برتری دارد و انتقال گیرنده اولی فقط می تواند برای جبران خسارت از انتقال دهنده اقدام کند و حق دیگری از این حیث برای او متصور نیست.

9- در قانون جدید همانند قانون ثبت علائم و اختراعات در رابطه با نحوه انتقال مالکیت مالکین مشاعی یا مشترک اختراع مطلبی نیامده است. بنابراین قانون جدید در رابطه چگونگی انتقال مالکیت اختراع یا اظهارنامه مربوط در فرضی که مالکین مشاعی باشند حکمی ندارد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۳