موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتقال قبل از ثبت علامت تجاری | موسسه پلکان

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری
قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری
علامت تجاری
انتقال قبل از ثبت علامت تجاری

 

انتقال قبل از ثبت علامت تجاری

 

تقاضای ثبت علامت تجاری برای متقاضی ثبت حق تقدم ایجاد می نماید و علامت  تجاری ثبت شده از تاریخ تسلیم اظهارنامه قابل حمایت است. این نشان دهنده این امر است که با تقاضای ثبت، متقاضی ثبت دارای نوعی حق تقدم خواهد شد. این حق تقدم دارای ارزش مالی است و مال نیز علی القادعده می بایست قابل انتقال باشد. لذا تقاضای ثبت علامت تجاری قابل نقل و انتقال است. 

 

ثبت علامت تجاری- ثبت برند


در کنوانسیون پاریس گفته شده است هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهارنامه مربوط به تقاضای علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرر ... از حق تقدم برخوردار خواهد شد. 
مطابق ماده فوق الذکر در کنوانسیون پاریس، در خصوص علامتی اظهارنامه لازم رای ثبت آن علامت در کشور دیگر عضو اتحادیه پاریس ارائه دهد، ظرف مهلت شش ماه نسبت به تقاضای ثبت آن در سایر کشورهای عضو اتحادیه، حق تقدم خواهد داشت. 
در بنده الف ماده 4کنوانسیون، عبارت «یا قائم مقام قانونی» آمده است. «قائم مقام قانونی» اعم از ورثه مالک انتقال حق تقدم به روشنی از این عبارت قابل استناط است. 
امکان استفاده از این حق تقدم از سوی قائم مقام قانونی، پس از انتقال حق به قائم مقام به صورت قهری یا ارادی امکان پذیر است. بعضی از نویسندگان نیز، در این کتاب به این موضوع اشاره داشته اند. در این خصوص این گونه بیان داشته اند: 
«حق تقدم قابل نقل و انتقال به غیر است، این انتقال ممکن است توام توام با انتقال اولین تقاضای ثبت باشد یا بدون آن و مستقلا نقل و انتقال حق تقدم ممکن است. برای تمام کشورها و یا برای یک یا چند کشور عضو اتحادیه پاریس باشد».
حقوق انگلیس در ماده 27 قانون علائم تجارتی 1994، صراحتا به این موضوع توجه داشته است. همچنین مقررات مربوط به مواد 22 الی 26 این قانون، در خصوص ثبت علامت تجاری نیز در مقوله نقل و انتقال علامت تجاری، قابل اعمال است. 
در قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310، در این رابطه مقرره ای وجود نداشت. گرچه مطابق ماده 14 قانون علائم و اختراعات علامت ثبت نشده از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت میشد اما قابلیت انتقال حق تقدم ناشی از تقاضای ثبت علامت تجاری از آن ماده به سختی امکان پذیر بود. 

قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، انتقال تقاضای ثبت علامت تجاری و حق تقدم ناشی از آن، را مورد شناسایی و حمایت قرار داده است. ماده 48 این قانون، یک نوآوری در زمینه حقوق علائم تجاری در ایران محسوب می شود. زیرا به این قسم از انتقال به طور صریح اشاره می نماید. در این ماده هر دو صورت انتقال پیش بینی شده است. یعنی بر علامت تجاری ثبت شده، تقاضای ثبت علامت نیز قابل واگذاری است. زیرا همانطور که بیان گردید، این تقاضا برای متقاضی نوعی حق تقدم در ثبت آن علامت ایجاد می کند، که این حق تقدم دارای ارزش مالی بوده و قابل تقویم به پول است. 

 

منبع: کتاب علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی از المیرا بابائی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ چهارشنبه ۴ آذر ۱۳۹۴