موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت برند در افغانستان و انتقال آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت برند در افغانستان و انتقال آن

 

ثبت برند در افغانستان و انتقال آن

انتقال علامت تجاری (انتقال برند) عملی است که به موجب آن مالکیت برند یا علامت تجاری از یک شخص به شخص دیگر انتقال گردیده و این شامل موارد زیر می شود:

1- انتقال علامت تجاری از طریق فروش
2- انتقال علامت تجاری از طریق ارث
3- انتقال علامت تجاری از طریق هبه 
و ... 
 

صاحب یک برند یا علامت تجاری میتواند شخصا از ان استفاده کند اما گاه نیز ترجیح میدهد مطابق حق خود، برند یا علامت تجاری خود را به یک یا چند شخص به طور موقت و یا دائم واگذار کند. علامت تجاری و صنعتی را به مثابه یک ارزش اقتصادی میتوان بر اساس یک توافق بطور رایگان یا در مقابل دریافت مبلغی انتقال داد. علاوه بر این مالکیت بر علائم مانند دیگر اشکال مالکیت قابل تفکیک است یعنی صاحب آن برای انتقال علامت خود میتواند مالکیت عین (اصل ملک بدون منافع)را به دیگری واگذار نماید و حق انتفاع از علامت را برای خود حفظ کند.
مالک علائم تجاری: شخصی است که علامت تجارتی به شکل قانونی (ثبت، فروش، هبه، ارث وغیره ) به او انتقال گردیده و در تصرفات مالکانه او مانع قانونی موجود نباشد. 
بر اساس ماده هفدهم آیین نامه
ثبت برند در افغانستان علامت تجاری قابل انتقال بوده و در صورتی مدار اعتبار پنداشته می شود که مطابق احکام مندرج این قانون و لوایح مربوط در دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، طور جداگانه به ثبت رسیده باشد. قرارداد واگذاری علامت تجاری ،پیمانی است که به وسیله آن یک شخص به نام واگذارکننده، حق مالکیت بر علامت خود را به نفع شخص دیگر به نام منتقل الیه و در مقابل دریافت مبلغی انتقال می‌دهد.به موجب قانون ثبت علائم 1991 فرانسه ، که تنها به ذکر اصل قابلیت انتقال علامت تجارتی اکتفا می‌نماید، حقوق وابسته به یک علامت تجاری، به طور کامل و یا به طور محدود قابل انتقال هستند. 
مالک علامت تجاری علاوه بر اینکه می تواند مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه را به دیگری منتقل کند، انتقال مالکیت علامت تجاری ثبت شده نیز برای وی امکان پذیر است. اگرچه این انتقال در مقایسه با انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه به مراتب سخت تر و دارای شرایط مهمتری است. 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۴