موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

استفاده از اختراع | موسسه پلکان

استفاده از اختراع

ثبت اختراع

مخترع
اختراع

 

استفاده از اختراع


یکی دیگر از مواردی که موجب زوال اختراع ادعایی میگردد، استفاده از اختراع قبل از تاریخ تقاضا یا در مواردی حق تقدم قبل از تاریخ حق تقدم استو بنابراین اگر قبل از تاریخ تقاضای ثبت اختراع یا در مواردی مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم، اختراع ادعایی مورد عمل یا استفاده قرار گرفته باشد، شرط تازگی اختراع از بین رفته و در نتیجه اختراع ویژگی و شرایط خود را برای ثبت از دست خواهد داد.

در تبصرع ذیل ماده 37 قانون 1310 آمده است: هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت یا در موارد مقتضی قبل از حق تقدم در هر نقطه ای از جهان از طریق استفاده عملی مورد افشاء قرار گرفته باشد، شرط تازگی خود را از دست خواهد داد.

در این قسمت نکات زیر قابل ذکر به نظر می رسد:
1-    از آنجایی که قانون قبلی ایران و همچنین  قانون جدید از نطام تازگی مطلق پیروی کرده اند لذا مورد عمل یا استفاده گذارده شدن اختراع ادعایی در هر نقطه ای از جهان می تواند موجب زوال تازگی اختراع گردد.

2-    استفاده، همانند انتشار، موقعی اختراع ادعایی ار در دسترس عموم قرار می دهد که اطلاعات ارائه شده ، کافی و حتی در مواردی – در مورد ترکیبات شیمیایی- کامل باشد.

3-    همانطور که قبلا گفتیم با توجه به تبصره ذیل ماده 37 قانون 1310، بین «به موردعمل در آمدن اختراع» و « استفاده از اختراع» تفاوت وجود دارد. بهره برداری از اختراع مرحله ایست که بعد از اعمال و تحقق در عمل انجام می شود به عبارت دیگر طریقه ابداعی در حلی که برای آن منظور شده است قرار گیرد ولی بهره برداری ازاختراع فوابد مادی است که با تهیه، تکثیر و توزیع موضوع اختراع برای شخص فراهم می آید. البته در بند (ه)ماده 4 قانون جدید، قانونگذار برخلاف تبصره ذیل ماده 37 قانون 1310، از عبارت « از طریق استفاده عملی» استفاده کرده است.که شاید استاده عملی بهتر بتواند تامین کننده نظر در خصوص مورد باشد.

4-    با توجه به تبصره ذیل ماده 37 قانون 1310و همچنین بند(ه) ماده 4 قانون جدید، ضرورت ندارد که حتمن شخص دیگری غیر از مخترع، اختراع را مورد عمل یا استفاده گذارده باشد تا موجب زوال تازگی گردد؛ بلکه اگر توسط شخص مخترع هم پیش از تقاضای اختراع این شرایط تحقق یافته باشد مورد مشمول حکم تبصره ذیل ماده 37 قانون 1310 و بند (ه) ماده 4 قانون جدید خواهد بود. 

5-    در رابطه با شرط عمل و استفاده از اختراع، آن چه که مورد عمل یا استفاده قرار میگیرد عینا باید همان باشد که در شرح یا نقشه اختراع آمده است  و در صورتی که ارتباط اساسی بین آنها وجود نداشته باشد موجب زوال تازگی اختراع ادعایی نخواهد بود.

6-    در قانون جدید التصویب، برخلاف قانون ثبت علائم و اختراعات 1310، عمل و استفاده از اختراع ادعایی همانند انتشار آن در صورتی قبل از حق تقدم هم باشد موجب زوال تازگی اختراع می گردد و به عبارت دیگر، در قانون ثبت علائم و اختراعات در رابطه با حق تقدم، مطلب و حکمی نیاورده است و بر این اساس در بحث زوال تازگی در تبصره ذیل ماده 37 قانون، موضوع حق تقدم و اینکه اگر انتشار یا استفاده ی قبل از آن باشد، مسکوت مانده است.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۳