موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نقض حق اختراع و ملاک های تشخیص آن | موسسه پلکان

اختراع

حمایت از اختراع

ورقه اختراع
اختراع ثبت شده

 

نقض حق اختراع و ملاک های تشخیص آن 


یکی از عناصری که برای طرح دعوی نقض اختراع مهم تلقی می گردد این است که اعمال ممنوعه در رابطه با محصول یا فرایندی باشد که در قالب و حوزه ادعای مندرج در ورقه اختراع صورت گیرد. از آنجا که حوزه حمایت از اختراع در همه کشور ها به وسیله ادعاها تعیین می گردد، معناو تفسیر ادعاها نهایتا توسط محاکم صورت می گیرد.
روشی که دادگاها برای تفسیر ادعا اتخاذ می کنند بستگی به قوانین داخلی کشور ها و اصول و مقررات حاکم در این زمینه دارد به عنوان مثال در نظام کامن لا دادگاه ها تلاش دارند تعیین کنند که در چه ساختاری ادعاها تعریف شده اند و از سوی دیگر آیا ساختاری که نقض آن ادعا شده مطابقت با ساختار تعریف شده در ادعاها دارد یا خیر.
برای پاسخ دادن به این سوال که آیا یک ساختار ویژه، ادعای مندرج در یک ورقه
اختراع ثبت شده را نقض کرده است یا خیر ادعا باید به عناصر اختصاصی شکسته شود و سپس با عناصر نقض ادعا شده، حسب مورد، مقایسه گردد. اگر عناصر اختصاصی و عناصر نقض مطابقت کامل داشت بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است و در غیر این صورت دعوی نقض حق رد می گردد.
البته مقایسه بین عناصر ادعای نقض شده با عناصر اختصاصی ادعا باید برای پاسخ دادن به سوالات زیر صورت گیرد: 
-    آیا همه عناصر ادعا در نقض ادعا وجود دارد یا خیر.
-    آیا همه عناصر یک فرم دارند.
-    آیا همه عناصر یک کارکرد دارند.
-    آیا عناصر ارتباط یکسان و یکنواخت با عناصر دیگر دارند.
در صورتی که پاسخ به هر یک از سوالات فوق مثبت باشد بدیهی است که نقض حق صورت گرفته است.

 

ثبت اختراع-نقض حق اختراع


همچنین برای تشخیص و تعیین اعمال نقض آمیز در قوانین ملی کشورها راهکارهای متفاوتی می تواند وجود داشته باشد. در قوانین برخی از کشور ها نقض؛ به نقض ذاتی و اصلی و نقض معادل یا نقض در قالب دکترین معادل تقسیم شده است.
در نقض ذاتی دادگاه برای تشخیص نقض، عناصر ادعای مندرج در
اختراع ثبت شده را با عناصر ادعای نقض شده مورد مقایسه قرار می دهد و تنها در صورتی که عناصر توصیف شده در ادعای اختراع ثبت شده، در محصول نقضی وجود داشته باشد دادگاه حکم به نقضحق خواهد داد. به عنوان مثال فرض کنیم شخص (الف) دوچرخه ای را اختراع کرده است و مدعی شود که شخص (ب) که سه چرخه ای را ساخته است حقوق انصاری وی را در قالب ساخت نقض کرده است. فرض کنیم دوچرخه علاوه بر دو چرخ جلو و عقب عناصری از قبیل صندلی، میله ای که صندلی بر روی آن قرار گرفته و دسته و میله فرمان داشته باشد. در این فرض دادگاه مقایسه می کند که آیا سه چرخه نیز همین عنصار را دارد یا خیر. در بررسی دادگاه به این نتیجه می رسد که سه چرخه همه ویژگی های دوچرخه دارد باضافه یک چرخ اضافی. در این صورت دادگاه حکم می دهد که نقض ذاتی یا اصلی صورتت نگرفته است.
در دکترین معادل دادگاه عناصر را باهم مقایسه نمی کند بلکه رویکرد و توجه دادگاه به نقش، طریقه و نتیجه دو اختراع مورد مقایسه است. به عبارت دیگر، دادگاه بررسی می کند که این دو محصول آیا یک کار مشابه انجام میدهند و یا نتیجه و کارشان یکی است. در این صورت اگر نتیجه بررسی دادگاه این باشد که این دو وسیله یک کار مشابه را انجام می دهند و حاصل کارشان اصولا یکی است، آن دو محصول یکی فرض می شود و نتیجتا دادگاه حکم به نقض بر اساس تئوری معادل می دهد، اگرچه این محصول از نظر شکل یا فرم و عناصر متفاوت باشند. بر عکس اگر نتیجه تحقیقات معموله دادگاه این باشد که دو محصول کارکرد و نتیاج متعدد دارند و از این حیث تفاوت های آن ها جدی و اساسی است حکم به عدم نقض خواهد داد.
مثالی که برای تعیین این موضوع می توان زد این است که فرض کنید شرکت (الف) ورقه اختراعی را برای تولید رنگ با ترکیب مواد شیمیایی معین با سطح 6PH تا 9 کسب کرده است. شرکت (ب) می خواهد ورقه اختراعی را در رابطه با رنگ کسب کند. همه عناصر همانند اختراع ثبت شده اول است به استثنای اینکه PH ترکیب شیمیایی وی 5 است. و به عبارت دیگر سطح PH دو اختراع تنها تفاوت بین دو اختراع محسوب می گردد. چون سطح ph  دو اختراع تنها تفاوت بین دو اختراع محسوب می گردد. چون سطح  PH  دو ترکیب شیمیایی متفاوت است از حیث نقض اصلی و ذاتی دادگاه در رابطه با دعوی مطروحه حکم داد که نقضی صورت نگرفته است.
اما در رابطه با تئوری معادل، بحث همچنان باقی است و باید دید که آیا 5PH با 6PH تا 9 معادل است یا خیر؟ دادگاه پس از ارجاع امر به کارشناس به این نتیجه رسید که تفاوت فرعی و جزئی بین  5PH با 6PH تا 9 وجود دارد. بنابراین دادگاه رای داد که اختراع دومی اختراع ثبت شده اولی را نقض خواهد کرد.
سوال جالب توجه ای که می توان در این قسمت طرح کرد این است که چنانچه در مثال اول شرکت (الف) عمدا PH ترکیب شیمیایی خود را در اداره ثبت اختراع اصلاح کند تا اعمال اوحق اختراعی که قبلا در رابطه با تولید رنگ با ترکیب شیمیایی 10PH ثبت شده را نقض نماید. به عبارت دیگر، شرکت (الف) برای فرار از نقض حق، اظهارنامه خود را مورد اصلاح قرار دهد. در این صورت بر اساس قاعده استوپل (قاعده استوپل قاعده ای است که بر اساس آناشخاص نمی توانند به خاطر اعمال خود مدعی حقی علیه دیگری باشند.) این تغییر جزئی نمی تواند مانع
نقض حق اختراع ثبت شده قبلی باشد. زیرا او در جریان دعوی، اختراع خود را با تغییر جزئی مورد اصلاح قرارداده است تا اختراع او مورد پذیرش قرار گیرد و در واقع از اتهام نقض حق فرار کند.


ادامه دارد...

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳