موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

از چه زمانی حمایت از اختراع آغاز می شود ؟ | موسسه پلکان

ثبت اختراع

تقاضانامه اختراع

اختراع

 

از چه زمانی حمایت از اختراع آغاز می شود ؟

 

حقوق شما بطور موثر از تاریخ ثبت اختراعتان آغاز می­شود چون فقط در صورتی می­توانید علیه استفاده غیر مجاز از اختراع شما توسط اشخاص ثالث اقامه دعوی نمائید که اختراع شما به ثبت رسیده باشد. در برخی کشورها، می­توانید پس از ثبت علیه نقض کننده حقوقتان برای موارد نقض حق که بین تاریخ انتشار تقاضانامه اختراع (معمولا 18 ماه پس از تسلیم اولین تقاضانامه) و تاریخ ثبت صورت گرفته اند شکایت کنید. معمولا می­توان برای استفاده ای که بین انتشار و ثبت انجام شده است جبران خسارت معقولی را ادعا کنید، ولی در تمام کشورها اینطور نیست.

در برخی کشورها، می­توانید نقاضانامه ثبت اختراع و تقاضانامه ثبت مدل مصرفی را برای یک ابداع یکسان تسلیم کنید. این امر گاهی به منظور برخوردار شدن از حمایت تحت مدل مصرفی (که معمولا سریع تر ثبت می­شود) تا زمان ثبت اختراع انجام می­شود.

در برخی کشورها، می­توانید تقاضانامه ثبت اختراع و تقاضانامه ثبت مدل مصرفی را برای یک ابداع یکسان تسلیم کنید. این امر گاهی به منظور برخوردار شدن از حمایت تحت مدل مصرفی (که معمولا سریع تر ثبت می­شود) تا زمان ثبت اختراع انجام می­شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲