موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

با برند متمایز شوید | موسسه پلکان

برندینگ

برند سازی

برند
علامت تجاری
با برند متمایز شوید

 

با برند متمایز شوید


1- برای شروع ساخت برندتان (برند سازی)، از خود سه سوال بپرسید: 

1)    شما چه کسی هستید؟ 
2)    چه کار می کنید؟
3)    چرا این کار مهم است؟

 

ثبت علامت تجاری-برند-برند متمایط

 

2- مغز ما اطلاعات نامربوط را فیلتر و غربال می کند، و فقط به اطلاعاتی که متفاوت و سودمندند اجزه ورود می دهد. مجددا بیان کنید، چرا محصول شما اهمیت دارد؟

3- تمایز از تمرکز بر «آن چیست» به «آن چه کار می کند» تا «شما چطور احساس خواهید کرد» و «شما چه کسی هستید» تکامل یافته است. با وجود آن که هنوز ویژگی ها، مزایای و قیمت برای مردم مهم اند، تجربیات و هویت شخصی حتی مهم تر هستند.

4- در حالی که جهانی شدن، موانع و حصار ها را برمی دارد، مردم انواع جدیدی از حصار ها را بر پا می کنند. آن ها قبایل را خلق می کنند؛ دنیاهایی صمیمی ک می توانند آن ها را درک کنند و در آن ها مشارکت کنند. اسامی برند، خدایان قبیله ای هستند که هر کدام در قبیله، فضای (جایگاه) متفاوتی را اداره میکنند.

5- در جایگاه خود برند شماره یک یا دو باشید . آیا نمی توانید برند شماره یک یا دو باشید؟ پس جایگاه ود را مجددا تعریف کنید یا به قبیله ای دیگر نقل مکان کنید.

برندینگ 

•  برند احساس باطنی شخص درباره یک محصول، خدمت یا شرکت است. آن چیزی نیست که شما می گویید، چیزی است که آن ها (مشترین) می گویند.

•  برندینگ فرایند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت خوب و موفق است. برندینگ فرایند پیوند استراتژی خوب و موفق با خلاقیت ضعیف، استراتژی ضعیف با خلاقیت خوب و موفق، یا استراتژی ضعیف با خلاقیت ضعیف نیست.

• بنیان و اساس برند، اعتماد است. وقتی که انتظارات مشتریان به طور موافق و بدون تناقض به وسیله تجربیات آن ها برآورده یا فراهم شود، مشتریان به برند شما اعتماد می کنند.

• جامعه ی مدرن از لحاظ اطلاعات غنی و از لحاظ زمان فقیر است. ارزش برند شما با نسبت مستقیم به این که مشتریان با چه سرعت و سهولتی می توانند به پیشنهاد شما پاسخ مثبت دهند، رشد می کند. 

• مردم، تصمیمات خرید خود را به جای ویژگی ها، مزایا و قیمت بیشتر، بر اساس نشانه ها و علائم نمادین قرار می دهند. اطمینان حاصل کنید نماد های شما گیرا و جذاب هستند.

• فقط یک رقیب می تواند ارزان فروش ترین باشد؛ دیگران باید از فرایند برندینگ استفاده کنند. هرچه برند قوی تر باشد، حاشیه ی سود بیشتر خواهد بود.

• برند پر جذبه، محصول، خدمت یا شرکتی است که مردم باور دارند برای آن جانشینی وجود ندارد. هر برندی می تواند پر جذبه باشد حتی برند شما.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳