موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف گواهینامه اختراع،علامت تجاری،طرح صنعتی | موسسه پلکان

 

تعاریف گواهینامه  اختراع ، علامت تجارتی ، طرح های صنعتی


گواهینامه   ، تصدیق                                                                                                                                      certificate

این لغت به معنای گواهینامه ،تصدیق ، تصدیق نامه ،گواهی کتبی یا رسمی مبنی بر این که عملی انجام شده یا نشده است یا واقعه ای رخ داده یا یک امر حقوقی یا قانئن ی صورت گرفته است .
در معنای اصطلاحی هرگاه متقاضی  ثبت علامت تجاری یا اختراع با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط  اظهار نامه ثبت علامت یا اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند و اداره  مالکیتصنعتی صحت آن را از هر حیث محرز تشخیص دهد مادرت به تسلیم ورقه اختراع یا گواهینامه ثبت علامت تجاری به متقاضی می نماید .
این اصطلاح همچنین در بند(4)ماده (1) و شق (1) بند (الف) ماده 6 خامس کوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به کار رفته است . 


گواهینامه اختراع                                                                                                                      certificate of invention 

هرگاه اظهار نامه ثبت اختراع حاوی شرایط شکلی و ماهوی مقرر در قانون و آیین نامه مربوط باشد اداره مالکیت صنعتی تحت شرایطی گواهینامه یا ورقه اختراع را صادر می کند.
ه موجب بد (4) ماده (1) کنوانسون پاریس منظور از ورقه یا گواهینامه اختراع ، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشور های اتحادیه آن را شناخته باشد مانند ورقه های اختراع وارداتی ، ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع گواهی نامه های الحاقی و غیره .
به موجب ماده 26 قانون ثبت علائم و اختراعات ، هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر اینکه اکتشاف یا اختراع مزبور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشند.
نوشته ای که در این مورد اداره ثبت اسناد تهران می دهد ورقه ی اختراع نامیده می شود. بر اساس ماده 31 ایین نام اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات پس از ثبت اختراع ورقه ی اختراعی که به صاحب اختراع یا نماینده او داده می شود باید شامل نکات زیر باشد :
1-    شماره ثبت اختراع
2-    تاریخ ثت اختراع
3-    شماره دفتر اظهار نامه 
4-    موضوع اختراع
5-    تاریخ تسلیم اظهار نامه
6-    نام و نشانی کامل صاحب اختراع و وکیل او
7-    نشانی صاحب اختراع در ایران
8-    مدت اعتبار ورقه اختراع 
9-    شماره ثبت و مدت اعتبار ورقه اختراع در خارجه
10-    امضا رئیس شعبع ثبت علامت تجارتی و اختراعات
11-    امضای مدیر کل ثبت 
12-    شماره و تاریخ صدور ورقه اختراع
یک نسخه از توصیف اختراع و خلاصه ان و نقشه ها به وسیله ی قیطان یا منگنه به ورقه اختراع ملصق و مهر می شود.
همچنین بر اساس ماده 33 آیین نامه فوق الشاره در ظرف سی روز پس از ثبت هر اختراع اداره مربوطه ثبت اگهی که شامل مراتب زیر است منتشر خواهد نمود :
1-    شماره ثبت اختراع
2-    مدت اعتبار ورقه اختراع
3-    نامه صاحب اختراع و نشانی کامل او 
4-    موضوع اختراع
آگهی مزبور به امضای رویس شعبه ثبت علائم تجاری و اختراعات در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.


گواهینامه ثبت علامت                                                                                              certificate of registration of mark

اگر متقاضی ثبت یک علامت تجاری با رعایت کلیه قوانین و قررات ماهوی و شکلی اظهار نامه ثبت یک علامت تجاری را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند اداره پس از احراز صحت اظهاز نمه مبادرت به ثبت لامت تجاری می نماید .
بر اساس شق (1) بند(الف) ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس ، هر علامت صنعتی یا تجارتی که در کشور مبداء مطابق قانون به ثبت رسیده به همان صورت در سایر کشور های اتحادیه ثبت آن پذیرفته شده و مورد حمایت خواهد بود به شزط این که مقررات این ماده رعایت شده باشد. اینگونه کشور ها می توانند قبل از اقدام به ثبت قطعی ارائه گواهینامه ثبت آن علامت را در کشور مبداء که از مرجع صلاحیتدار صادر شده باشد مطالبه نمایند . این گواهینامه احتیاجی به تصدیق امضاء ندارد.
در حقوق داخلی ،با توجه به ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون ثبت علائم و اختراعات، پس از ثبت علامت ، تصدیقی که حاوی نکات زیر باشد با الصاق یک نمونه کامل از  علامت بر روی آن به صاحب علامت یا نماینده او تسلیم می شود :
1-    تاریخ وصول اظهار نامه و شماره ثبت ان در دفتر ثبت اظهار نامه 
2-    تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت ان
3-    اسم و شغل و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
4-    نوع مال التجاره و یا محصو و طبقات محولی که علامت برای تشخیص ان به کار می رود .
5-    تعیین اجزایی که صاحب علامت حق استفاده انحصاری ان را به خود تخصیص داده است .
6-    تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه در صورتی که علامت قبلا در خارجه به ثبت رسیده باشد .
7-    تاریخ صدور تصدیق
8-    مدت اعتبار ثبت علامت
9-    امضای رئیس شعبه ثبت علائم تجاری و مدیر کل ثبت علائم تجاری و مدیر کل ثبت اسناد و املاک 
10-    بر اساس ماده 12 ایین نامه در ظرف 30 روز پس از ثبت هر علامت ، اداره ثبت باید اگهی حاوی کلیه مراتب مندرج در ماده 11 منتشر نماید.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :