موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت مشابهی که ایجاد اشتباه و ابهام کند. | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت مشابهی که ایجاد اشتباه و ابهام کند.

 

علامت مشابهی که ایجاد اشتباه و ابهام کند


طبق قووانین وضع شده در کنوانسیون پاریس کشور های عضو این اتحادیه متعهد می شوند که خواه راسا اگر قانون داخلی کشورها اجازه دهد خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع، علامت صنعتی یا تجاری که تشکیل یافته است از نقل یا تقلید یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه نسبت به علامتی دیگر است که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده، متعقد باشدکه آن علامت از علائم مشهوره است وآن علامت مشهوره متعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر ا ستفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالای مشابه به کار ببرد، را رد کنند و یا ثبت آن را باطل سازند و یا استعمال آن علامت را ممنوع کنند. با علامتی که قسمت اصلی آن شامل نقل علامت مشهور یا تقلید از آن می باشد به طوری که موثر در ایجاد اشتباه با آن گردد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،


در حقوق داخلی ایران، با توجه به ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات، در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف کنندگاه عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارندبه اشتباه بیاندازد، اداره مالکیت صنعتی آن را رد می نماید . 

بر اساس قوانین وضع شده هر علامتی که مشابه علامت مشهوری چه از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا نگارش یا به هر کیفیت دیگری که باشد و باعث شود  مصرف کنندگان عادی رابه اشتباه بیفتند بر اساس این قانون رد می شود.


منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :