موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

استفاده عملی از علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری
استفاده عملی از علامت تجاری


استفاده عملی از علامت

 

در قوانین بسیاری از کشورها استفاده عملی از علامت تجاری مورد درخواست ثبت، شرط شده است. در کشور ما حق انحصاری استفاده از علامت با ثبت بدست می آید اما واقعیت این است که علامت تجاری با ثبت ارزش اقتصادی پیدا نمی کند، بلکه مرورزمان و استفاده و تبلیغ بیشتر ارزش اقتصادی یافته و روزبه روز به اعتبار آن افزوده می شودو ثبت علامت بدون استفاده یک مانع مصنوعی در مقابل ثبت علائم جدید است. معمول و متعارف این است که هر شخصی علامتی را ثبت کند، باید آن را مورد استفاده قراردهد و حق ندارد آن را احتکار کند و دیگران را از دسترسی به آن محروم نماید. در آمریکا اصطلاحی هست که می گویند: "علامت را استفاده کن و گرنه آن را از دست خواهی داد" .

اگر بعد از ثبت معلوم شود که او علامت را به قصد ذخیره سازی و به عنوان مقدمه برای استفاده در آینده به ثبت رسانده و یا به منظور جلوگیری از دسترسی رقبا به علامت مورد دلخواه، به ثبت آن اقدام کرده چنین علامتی قابل ابطال است.

درخواست کننده ثبت علامت تجاری باید در اظهارنامه ای که به صورت الکترونیکی تقدیم اداره ثبت علامت تجاری می کند طی اعلامیه ای استفاده فعلی یا عملی از علامت تجاری مورد درخواست ثبت را مشخص کند. 

بیشتر کشور هایی که ثبت علائم تجاری را مقرر می دارند همچنین شرط میکنند که علامت تجاری، پس از ثبت شدن طی دوره معینی استعمال انجام نشود، ممکن است علامت تجاری از دفتر ثبت حذف شود.

در حقوق ایران، ماده 41 قانون 1386 اینگونه مقرر کرده است: "هر ذینفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرفاو مجاز بوده است، آن علامت را حداقل به مدت 3 سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند."

در موافقتنامه تریپس نیز در بند یک ماده19 اینگونه به این امر پرداخته شده است:

"اگر استفاده (علامت تجاری) مستلزم استمرار در ثبت باشد این ثبت ممکن ایت تنها پس از اینکه حداقل سه سال مستمر از این علامت استفاده نشد لغو گردد، مگر ...." با جمع بندی مطالب بالا به این نتیجه میرسیم که درخواست ابطال علامت دیگری با شرایطی و در مهلت مقرر تحت عنوان عدم استعمال از دادگاه امکانپذیر است. در اینجا این صاحب علامتاست که باید استعمال علامت را توسط خویش اثبات نماید.

   منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر میرحسینی

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :