موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تجدید علامت تجاری | موسسه پلکان

 

تجدید علامت تجاری


با توجه به ماده 6 موافقتنامه مادرید برای ثبت بین الملی علائم تجاری، ثبت علامت در دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی برای مدت بیست سال معتبر است و امکان تجدید ثبت علامت وجود دارد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،


همان طور که در ماده7 موافقتنامه مذکور آمده است، هرثبتی را می توان برای مدت بیست سال پس از انقضای مدت پیشین تجدید کرد. این کار با پرداخت هزینه ی اصلی و در موارد ضروری با پرداخت هزینه های تبعی و تکمیلی انجام می شود.
تجدید ثبت نمیتواند شامل هیچگونه تغییری در ثبت پیشین به آخرین شکل آن باشد.
شش ماه قبل از انقضای دوره ی حمایت، دفتر بین المللی با ارسال یادداشتی غیر رسمی برای مالک علامت و نماینده ی او، تاریخ دقیق انقضاء را یادآوری خواهد کرد.
در صورت پرداخت هزینه ی اضافی تعیین شده در آیین نامه، اجازه استفاده از یک مهلت شش ماهه برای تجدید بین المللی اعطاء خواهد شد.
در حقوق داخلی نیز با توجه به ماده 20 آیین نامه اصلاحی اجرای
قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات، هر صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او می تواند ثبت علامت را تا شش ماه بعد از انقضاء مدت اعتبار آن هر ده سال یک بار تجدید نماید.
تقاضای تجدید ثبت علامت باید در دو نسخه به امضاء صاحب علامت و یا قائم مقام یا نماینده قانونی او رسیده و نمونه ی علامت در روی الصاق شود. تجدید ثبت با تادیه همان حقوق و مخارجی به عمل می آید که برای ثبت علامت مقرر است.تجدید ثبت به دنبال ثبت اصلی و در دفتر ثبت علائم به عمل خواهد آمد. هرگاه در موقع تجدید ثبت علامت داده شود مقررات مربوط به تغییرات از هر حیث باید کلا رعایت شود. تجدید ثبت در صورتی که تغییری در
علامت داده نشده باشد محتاج به آگهی نیست.
در صورتی که مدت اعتبار علامت منقضی شده باشد، ثبت آن علامت از طرف صاحب اولیه یا دیگران تابع کلیه مقررات و تشریفات مربوط به ثبت علائم خواهد بود. 
اشخاص ذینفع می توانند ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را تسلیم کنند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :