موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ارتباط مستقیم با مشاورین پلکان | موسسه پلکان

 

 

ارتباط مستقیم با مشاورین پلکان

 

موسسه پلکان موسسه پلکان
مهدی جاودانی فهیمه امینی
مدیر گروه مشاوران مدیر گروه مشاوران
داخلی 22 داخلی 23
75 35 076 0912 24 64 018 0915
javdani@pellekan.ir amini@pellekan.ir

 

یاقوتی موسسه پلکان ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری
نرگس امیر تاش مجید یاقوتی آیه کنعانی مژگان روئین
مشاور عالی مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری
داخلی24 داخلی 30 داخلی 21 داخلی 26
95 64 056 0915 68 68 027 0930 34 64 018 0915 25 85 701 0915
amirtash@pellekan.ir yaghooti@pellekan.ir kanani@pellekan.ir roueen@pellekan.ir

 

   
سامان گلابتونی ملیحه یوسفی امیر کریم‌خان
مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری
داخلی 25 داخلی 31 داخلی 21
48 68 027 0930 34 64 018 0915 70 60 315 0937
golabatooni@pellekan.ir yousefi@pellekan.ir

karimkhan@pellekan.ir

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴