موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بی اعتبار کردن ورقه اختراع | موسسه پلکان

ثبت علائم تجاری

بطلان ورقه اختراع

اختراعی جدید
ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات

 

بی اعتبار کردن ورقه اختراع

 

با توجه به ماده 4 کنوانسیون پاریس، صدور ورقه اختراع در زمینه معامله محصولات اختراعی یا محصولاتی که با این روش اختراعی به دست آمده اند،به دلیل محدودیت یا تضییقات ناشی از قوانین ملی ردیابی اعتبار نخواهد شد.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،ثبت برند

 

در حقوق داخلی بر اساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، در موارد زیر هر ذی نفعی میتواند به محکمه ابتدایی تهران (دادگاه عمومی تهران) رجوع کرده و تقاضای حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید:

1- وقتی که اختراع، اختراعی جدید نیست.

2- وقتی که ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد.

3- وقتی که اختراع مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل استفاده صنعتی یا فلاحتی نباشد.

4- وقتی که پنج سال از تاریخ صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد.

همچنین با توجه به ماده 61 آیین نامه اصلاحی هرکس بخواهد ابطال ورقه اختراع را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید دادگاه شهرستان تهران (دادگاه عمومی تهران ) دادخواست بدهد.

دادخواست مزبور باید دارای ضمائم ذیل باشد:

مستخرجه گواهی شده از نسخه ثبت علائم تجاری و اختراعات مشعر بر ثبت ورقه اختراعی که ابطال آن تقاضا می شود.

2- اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض .

3- وکالتا در صورتی که دادخواست وکالتا داده شده باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳