موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع و قبول يا رد | موسسه پلکان

مالكيت صنعتي

اختراع

مخترع
ثبت اختراع
اختراعات
ثبت اختراع و قبول يا رد

 

ثبت اختراع و قبول يا رد 


 در حقوق داخلی ایران اگر مخترع اظهار نامه ثبت را به اداره ثبت اختراع تسلیم نماید و اداره پس از بررسی و تطبیق با اظهار نامه با قوانین و مقررات مربوط آن را رد کند ،مخترع میتواند نسبت به رد اظهارنامه به دادگاه عمومی تهران شکایت کند. 
اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
1-    اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است؛
2-    اسم، شماره ملی، نشانی و کدپستی نماینده قانونی متقاضی، در صورت وجود؛
3-    اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
4-    اسم، نشانی و شغل مخترع، در صورتی که متقاضی شخص مخترع نباشد؛ 
5-    عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحا بین سه تا 10 کلمه باشد؛ 
6-    تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، در صورت درخواست حق تقدم؛
7-    اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی در صورت تکمیلی بودن اختراع؛
8-    تعداد صفحات توصیف، ادعاها، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها؛
9-    تعیین طبقه اختراع بر اساس طبقه بندی بین المللی اختراعات؛
10-    تعیین ضمائم. 
تبصره1- در صورت تسلیم اظهارنامه و سایر اسناد مربوط توسط اشخاص حقوقی، امضاء آنها از طرف شخص مجاز، ضروری است. 
تبصره 2- اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور، علاوه بر فارسی باید به حروف لاتین باشد و با همان حروف نیز ثبت و آگهی شود. 
در صورتی اظهارنامه ثبت اختراع دارای حداقل یکی از مدارک ذکر شده نباشد، اختراع مورد نظر رد می شود.
حال باید بررسی شود که در صورت رد اختراع، مخترع باید چه اقداماتی را به عمل آورد: 
مخترع می تواند در صورت رد اختراع، كتباً (برگ اخطار اداري) به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به مراجع ذي‌صلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد. چنانچه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع ذي‌صلاح قضايي مسموع نخواهد بود.
اما  در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحويل متقاضي يا وكيل او مي‌گردد. پس از درج در روزنامة رسمي يك نسخه از روزنامه به ادارة مالكيت صنعتي ارائه و گواهينامة ثبت اختراع به وسيله ادارة مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختراع ضميمه و قيطان‌‌كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر ادارة كل ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳