موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع تکمیلی | موسسه پلکان

اختراعات
اختراع تکمیلی

 

اختراع تکمیلی

 

ورقه اختراع تکمیلی، برای بهبود یک اختراع اعطاء میگردد که به طور کلی از حیث مدت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار، دارای ویژگی و مقررات خاصی است.این اصطلاح، در بند (4) ماده (1) کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این بند، ورقه های اختراع، شامل انواع مختلف اختراع صنعتی استکه توسط قوانین کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. تز قبیل ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره ...

 

اختراع تکمیلی-اختراع

 

در حقوق انگلیس ورقه اختراع تکمیلی در فرضی صادر میگردد که مخترع بخواهد حق انحصاری موجود در یک اختراع مهم و سود آور را حتی پس از پایان اعتبار ورقه اختراع اصلی نیز ادامه دهد. در این  فرض، مخترع تحت شرایطی می تواند تعداد زیادی از پیشرفت های کوچک نسبت به اختراع اولیه و اصلی را به ثبت برساند.

بر اساس بند(2) ماده 28 قانون 1310 هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا حفظ صحۀ عمومی باشد قابل ثبت نیست.

با توجه به تبصره ذیل ماده 37 قانون مذکور، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد، اختراع جدید محسوب نمیگردد.

همانطور که در ماده 35 آیین نامه اصلاحی قانون یاد شده آمده است، ورقه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای ورقۀ اصلی معین شده است، ولی مدت اعتبار ورقه اختراع تکمیلی، نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

همانطور که در ماده 35 آیین نامه اصلاحی قانون یاد شده آمده است، ولی مدت اعتبار ورقۀ اختراع تکمیلی، نمیتواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.

با توجه به ماده 36 آیین نامه، هر صاحب ورقه اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضافات به عوض ورقه تکمیلی ورقۀ اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات و همچنین مقررات این نظامنامه را که مربوط به ورقه اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوط را تادیه نماید.

ماده 37 آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است، در صورتی که تقاضاکننده اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقۀ ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.

در قانون 1386، برخلاف قانون 1310 و تاکید کنوانسیون پاریس، از اختراعات الحاقی تکمیلی به صراحت مطلبی نیامده است و لازم است در آیین نامه قانون یاد شده به نحوی این خلاء پر گردد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳