موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع باید جدید باشد | موسسه پلکان

 

اختراع باید جدید باشد


اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد. منظور از فن یا صنعت قبلی عبارت است از هر چیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هر طریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهارنامه متقاضی ثبت اختراع برای عموم افشاء شده باشد.

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع

 


نکته قابل ذکر اینکه در برخی کشور ها افشای اختراع توسط مخترع در یک مدت دوازده ماهه (آمریکا)یا شش ماهه (اروپا) قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع خدشه ای به جدید بودن اختراع وارد نمیکند. هدف از این مهلت ارفاقی (grace period) که ضمنا می تواند به افشای اختراع مثلا فقط در نمایشگاه های بین المللی محدود گردد یا این که هر نوع افشای را در بر بگیرد، آن است که متقاضی ثبت اختراع (مخترع) مجال یابد اختراع خود را بازاریابی یا آزمایش کند و بدون اطمینان از تجاری شدن اختراع اقدام به ثبت آن که مستلزم صرف هزینه های هنگفتی در اروپا، ۀمریکا و ژاپن است ننماید.
البته در این که جدید بودن در حدود قلمرو یک کشور ملاک است یا جهان معمولا بین قانون کشور ها اختلاف است.در قانون ثبت
اختراع انگلستان تازگی در سطح جهان شرط است.
در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران جدید بودن محصول ابداعی یا کشف هر وسیله جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی از جمله شرایط اختراع برای ثبت معرفی شده است و بند (1) ماده 37 قانون به هر ذی نفعی این اختیار را داده است که به محکمه جهت بطلان ورقه اختراعی که جدید نیست مراجعه نماید.
البته کیفیت جدید بودن و حدود آن در قانون ما معین نشده است. رویه عملی اداره مالکیت صنعتی
تازه بودن اختراع ادعایی را صرفا در قلمرو کشور ملاک ثبت اختراع می داند.
در طرح ثبت اختراعات ارائه شده به مجلس شورای اسلامی ، جدید بودن در جهان ملاک است نه کشور.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :