موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بطلان ورقه اختراع | موسسه پلکان

ورقه اختراع

اختراع جدید

ثبت اختراع
مالکیت صنعتی


بطلان ورقه اختراع


بر اساس ماده 4 مکرر (ثانی) کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تقاضای گواهی نامه های ثبت اختراع در کشورهای مختلف عضو اتحادیه توسط اتباع اتحادیه به عمل می اید بلا ارتباط با گواهینامه هائی است که برای همان اختراع در سایر کشورهای ملحق و یا یا کشور هایی غیر ملحق به اتحادیه صادر گردیده است.

 

ثبت اختراع  در مشهد،ثبت اختراع،ثبت برند


بر اساس بند 2 این ماده، این قاعده به مفهوم مطلق آن باشد خصوصا از این جهت که گواهی نامه های مورد تقاضا ضمن مدت حق تقدم چه از نقطه نظر علل بطلان و اسقاط حق و چه از لحاظ مدت عادی مستقل هستند.
در حقوق داخلی ایران بر اساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، هر ذی نفعی می تواند به محکمه ابتدائی تهران (دادگاه عمومی) رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان
ورقه اختراع بنمایند. به عنوان مثال اگر اختراع جدید نباشد ذی نفع می تواند با تقدیم عرض حال به دادگاه عمومی تهران نسبت به ابطال اقدام کند. 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳