موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بطلان ثبت علامت | موسسه پلکان

علامت تجاری
بطلان ثبت علامت
امروز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸

 

بطلان ثبت علامت

بر اساس ماده 41 قانون ثبت علامت تجاری، اگر در ثبت علامت تجاری رعایت قوانین و مقررات نشده باشد. شخص سوم تحت شرایطی می تواند نسبت به ابطال ثبت علامت تجاری اقدام کند.

ابطال ثبت یک علامت از تاریخ ثبت آن مؤثر است و آگهی مربوط به آن نیز دراولین فرصت ممکن منتشر می شود. هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصاً یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است ، آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند. درصورتی که ثابت شود قوه قهریه مانع استفاده از علامت شده است ، ثبت علامت لغو نمی شود.

یا اگر علامت تجاری ثبت شده مخالف مقررات قانون باشد یا در صورتی که علامت قبلا به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوص ندارند را به اشتباه بیاندازد،دراین فرض ذی نفع می تواند درخواست ابطال ثبت علائم تجاری را از مرجع ذیربط بخواهد.


در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 61 آئین نامه قانون ثبت علائم و اختراعات،هرکس بخواهد ابطال علامت تجاری را که در ایران به ثبت رسیده است تقاضا کند باید به دادگاه شهرستان تهران دادخواست بدهد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۳