موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش سوم:علامت تجاری و نقض آن | موسسه پلکان

ثبت علامت تجاری

اداره ثبت علامت تجاری

ثبت برند
موسسه پلکان
علامت تجاری
بخش سوم:علامت تجاری و نقض آن

 

بخش سوم:علامت تجاری و نقض آن


با توجه به قوانین و مقررات کشور ها که در رابطه با علائم تجاری وجود دارد می توان انواع نقض علامت تجاری را  که تقریبا در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی می کند به شرح زیر ذکر کرد:

1-    نقض بر اساس یکسان بودن علامت تجاری

2-    علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه

 

 
ثبت علامت تجاری - علامت تجاری

 

3-    علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه 
در این بخش علامت مورد استفاده از سوی شخص شبیه علامت تجاری خواهان است و برای کالاها یا خدماتی ب کار می رود که عین یا شبیه کالا یا خدمات خواهان است.
آنچه که برای برای مراجع اداری و محاکم در این رابطه مهم است چگونگی احراز شباهت بین دو علامت چه اندازه باید باشد تا موجب گمراهی و فریب عموم شود؟
در بررسی شباهت بین دو علامت با یکدیگر هر نوع شباهت اعم از شباهت ظاهر دو علامت، شباهت تلفظی، شباهت کتابتی یا هر نوع نوع شباهت دیگر به طور مثال شباهت معنایی باید مورد توجه و لحاظ قرار گیرد. علیرغم مراتب فوق باید گفت که تشخیص شباهت بین دو علامت امری کاملا موضوعی و موردی است و نمی توان برای آن ضابطه خاص و متقنی که در تمامی موارد قابل اعمال باشد در نظر گرفت. بهر حال با توجه به قوانین ملی کشور ها ضوابط زیر را می توان در خصوص مورد قابل اعمال دانست. 

1- برای احراز شباهت بین دو علامت باید بررسی کلی علامت صورت گیرد. به عبارت دیگر علامت باید به عنوان یک کل و نه جزء به جزء مورد بررسی قرار گیرد و شباهت کلی یک علامت با علامت دیگر، مورد ملاحظه قرار گیرد چرا مصرف کنندگان و افراد عادی به کل یک علامت توجه می کنند نه اجزاء مختلف آن. ممکن است شباهت علامتی با علامت دیگر، در نحوه قرار گرفتن اجزاء مختلف در کنار هم باشد. 
دادگاه های بدوی ایران تشابه علائم را اغلب بصورت جزء به جزء در نظر می گیرند فلذا در بسیاری از موارد با یافتن تفاوت هایی در جزئیات حکم به عدم مشابهت دو علامت صادر کرده اند حال آنکه محاکم تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور گرایش به بررسی کلی دارند.
شعبه یک دادگاه حقوقی یک تهران، در تاریخ 20/4/73 و در رای شماره 279-27/4/73 در خصوص ثبت علامت "شوشو" و عدم شباهت آن با کلمه " شور شور" مقرر داشته است:
... اساسا کلمات انتخابی موضوع اظهارنامه فوق الاشعار نه تنها هیچگونه شباهتی در معنا با یکدیگر ندارند بلکه شکل ظاهری آنها نیز دارای آنچنان شباهتی نیستند که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه بیندازند. مضافا اینکه نحوه تلفظ آنها نیز متفاوت است. 
در فرض فوق دادگاه توجهی به شباهت کلی دو علامت با یکدیگر نکرده است. 

2- توجه به قدرت خاطره مشتریان نیز یکی از ملاک های مهم تشخیص مشابهت بین دو علامت مورد مقایسه است. بر این اساس موضوع تشابه بین دو علامت باید به این صورت مورد بررسی قرار گیرد که یک خریدار این امکان را ندارد که دو علامت را در کنار یکدیگر قرار دهد و جزء به جزء بررسی کند، بلکه فرض این است که او با هر یک از دو علامت، به تنهایی رو برو می شود باید دید که آیا در این صورت او ممکن است علامتی را که هم اکنون می بینید با علامتی که سابقا دیده است (و هم اکنون قصد خرید کالای تحت علامت سابق را دارد) اشتباه کند یا خیر؟
لذا در بحث احراز مشابهت گمراه کننده بین دو علامت باید به قدرت خاطره مشتریان توجه کرد. در جائی که علامت ها هر دو بدون معنا هستند توجه به معیار فوق الذکر (قدرت خاطره مصرف کننده) نقش مهمتری ایفاء می کند. بطور مثال دو علامت "Rajamama و Wagamama" که اولی برای یک رستوران به سبک ژاپنی و دومی برای یک رستوران به سبک هندی انتخاب شده بود، در انگلستان مشابه تلقی شدند بخصوص که این دو علامت برای انگلیسی زبانان دارای مفهوم و معنا نمی باشد در قسمتی از رای دادگاه آمده است: چون واژه واگاماما از نظر عموم مردمکاملا بی معنا بوده و یک لغت کاملا ساختگی است احتمال به یاد آوردن ناقض علامت، بسیار زیاد است. بنابراین با اینکه علامت های مورد دعوی در صورتی که در کنار هم قرار گیرند براحتی قابل تمایز هستند ولی در کاربرد معمول این چنین دیده نمی شوند. بعلاوه، ریسک واقعی نوع دیگری از اشتباه نیز وجود داشت و آن که بسیاری از کسانی که عنوان راجاماما را با واگاماما اشتباه نگرفته بودند نیز ممکن است تصور کرده باشند که راجاماما تحت مدیریت مشترکی با واگاماما است و گونه هنری رستوران ژاپنی واگاماما است. احتمال بسیار زیاد وقوع اشتباه بر هر دو اساس و بنابراین وقوع تقلب در عرضه کالا وجود داشت. 

3- چنانچه شخصی، مالک علامت های متعدد باشد که همگی دارای یک بخش یا قسمت مشترک هستند در صورتی که شخص دیگری، از قسمت مشترک مزبور درعلامت خود استفاده کند این شباهت  می تواند گمراه کننده محسوب می شود، چرا که مصرف کنندگان گمان می کنند این علامت نیز علامت مالک قبلی است که قسمت مشترک مزبور را در تمامی علائم خود به کار برده است.
4- در زبان انگلیسی طبق بررسی هایی که صورت گرفته است معلوم گردیده که بخش اول یک علامت که به صورت کلمه است دارای اهمیت بیشتری نسبت به انتهای آن است چرا که مردم انگلیسی زبان عادت به بی توجهی نسبت به انتهای کلمه دارند لذا مشابهت ابتدای کلمات نزد انگلیسی زبان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و امکان گمراه شدن مصرف کنندگان از طریق شباهت در ابتدای کلمات بیشتر است تا شباهت در انتهای کلمات. 
5- احتمال گمراهی مصرف کنندگان ساده و کم سواد و همچنین کودکان در خصوص مورد بیشتر است. به عنوان مثال خریدار ماشین، اتومبیل یا هواپیمای گران قیمت و پیچیده بدون شک بیشتر از خریدار از یک فروشگاه سلف سرویس توجه دارد، بنابراین در زمینه های مذکور، علائمی که بسیار شبیه هم هستند در کنار هم وجود دارند و احتمال گمراهی در خصوص کالاهای مصرف عمومی بیشتر است. مثال دیگر برای نشان دادن این امر که گروه کالاها چگونه بر شباهت گمراه کننده تاثیر می گذارد را می توان در در حوزه داروها مشاهده کرد. داروهای نسخه ای معمولا از سوی دکترهای داروساز (طبق نسخه پزشک) فروخته می شوند و احتمال آنکه آن ها برند های مختلف داروها را که برای درمان امراض مختلف به کار می روند اشتباه بگیرند خیلی کم است. 
در حالی که در خصوص داروهایی که بر روی قفسه (بدون نسخه) فروخته می شوند، خلاف آن صادق است. با توجه به عواقب جدی بالقوه برای مصرف کننده بی سواد یا کم سواد در صورت خرید محصول اشتباه، بررسی شباهت باید به صورت سختگیرانه صورت گیرد. 

6- پیشوند های مشترک معمولا مهمتر از پسوند های مشترک هستند، اگر در قسمت اول دو نشان بسیار شبیه یا عین یکدیگر باشند، احتمال گمراهی بسیار بیشتر از مواردی خواهد بود که شباهت در قسمت آخر آن ها باشد. احتمال اشتباه گرفتن کلمات طولانی با آغاز مشترک یا مشابه بیشتر از کلمات کوتاه با حروف اولیه متفاوت است . 
7- علائمی که بسیار متمایز کننده هستند مانند علائم خود ساخته یا علائمی که به صورت دلخواه به کار می روند کمتر از علائمی که در ارتباط با کالاهای تحت شمول خود، دارای معنا هستند، به اشتباه گرفته می شوند. 
8- اشتباه یا گمراهی ممکن ناشی از کتابت، تلفظ و معنی باشد و شباهت در هر یک از موارد مذکور در صورتی که موجب گمراهی و فریب شود کافی است. 
9- در خصوص شباهت در کتابت، تصویر علامت نقش مهمی را ایفا می کند. 
10- شباهت در تلفظ مهم است زیرا علائمی که به طور متفاوت نوشته می شوند ممکن است به طور یکسان تلفظ شوند و تلفظ در محاورات شفاهی اهمیت دارد. حتی اگر از شباهت در کتابت با استفاه از تصویر کاملا متفاوت، اجتناب شود، این امر در مقایسه صورت شفاهی و زبانی علائم، تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. 
11- شباهت د رمعنی ممکن است در صورتی موجب گمراهی شود که یک ایده خاص توسط هر دو علامت منتقل شود. بر عکس، معنی کاملا متفاوت می تواند مانع از اشتباه دو علامت شودکه معمولا مشابه یکدیگر تلقی می شوند. 
12- در علائم فانتزی، برداشت تصویری دو علامت اهمیت حیاتی دارد.

 

4-    علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه

ادامه دارد ...

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۴