موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

بخش چهارم:علامت تجاری و نقض آن | موسسه پلکان

علائم تجاری

علامت تجاری ثبت شده

علامت تجاری
استعمال علامت
علامت تجاری
بخش چهارم:علامت تجاری و نقض آن

 

بخش چهارم:علامت تجاری و نقض آن

 

با توجه به قوانین و مقررات کشور ها که در رابطه با علائم تجاری وجود دارد می توان انواع نقض علامت تجاری را  که تقریبا در همه کشورها از الگوی مشابهی پیروی می کند به شرح زیر ذکر کرد:

1-    نقض بر اساس یکسان بودن علامت تجاری

2-    علامت یکسان و کالاها و خدمات مشابه

3- علامت مشابه و کالاها و خدمات یکسان و مشابه

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند

 

4- علامت یکسان یا مشابه و کالا یا خدمات غیر مشابه

در فروض قبلی حمایت از علائم تجاری ثبت شده، حمایت نرمال یاحداقلی است. موارد دیگری وجود دارد که در آن‌ها از علامت تجاری ثبت شده، حمایت زیادتری در مقایسه با فروض قبلی به عمل می آید که به آن حمایت اضافی گفته می‌شود.
 یکی از موارد و مصادیق حمایت اضاف فرضی است که در آن خوانده دعوی نقض از علامت تجاری همسان یا شبیه خواهان برای کالاها و خدماتی استفاده می کند که غیر از کالاها و خدماتی است که
علامت تجاری ثبت شده خواهان برای آن‌ها به ثبت رسیده است. در این فرض استفاده خوانده از چنین علامتی تحت شرایطی می تواند از مصادیق نقض حق تلقی شود. 
البته در تعدادی از کشورها این فرض اختصاص به کالاها یا خدمات غیر مشابه ندارد بلکه در صورتی که کالاها یا خدمات یکسان یا شبیه کالاها یا خدمات خواهان نیز باشد نیز شامل می‌گردد. به عنوان مثال ماهیت کالاها یا خدمات هرچه که باشد نقض علامت تجاری فقط در صورتی واقع شده و تحقق پیدا می کند که خواهان بتواند اثبات کند که علامت تجاری او دارای اعتبار و معروفیت است و استفاده خوانده از آن بدون علت موجه صورت گرفته است و از حسن شهرت و ویژگی بارز علامت تجاری او، امتیاز غیر عادلانه کسب کرده یا به آن زیان رسانده است. به هر حال هدف این نوع حمایت اضافی این است که مالک علامت تجاری مشهور و معروف مورد حمایت قرار گیرد. 
در موافقتنامه تریپس به موضوع حمایت اضافی از علامت تجاری مشهور پرداخته استدر ماده 6 کنوانسیون پاریس، با تغییرات لازم در مورد کالاها یا خدمات که مشابه با کالاها یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آن‌‌ها به ثبت رسیده است نیز قابل اعمال خواهد بود مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده‌ی پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشدو منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالا بر اثر چنین استفاده ای زیان ببینند. 
با توجه به قانون علائم تجاری انگلیس چنانچه علامت تجاری یکسان یا مشابه با علامت تجاری ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشابه به کار رود در صورتی این استعمال نقض حق محسوب می‌شود که اولا: علامت تجاری ثبت شده دارای شهرت در انگلستان باشد. ثانیا: استعمال مزبور باعث بهره بردن نا عادلانه استفاده کننده از ویژگی متمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود یا باعث ورود ضرر به شهرت یا ویژگی متمایز علامت مزبور گردد. 
با توجه به ماده فوق (ماده 6) می توان برای تحقق نقض در این فرض دو شرط مهم به شرح زیر قائل شد:
1-    
استعمال علامت توسط دیگری در مورد کالاهای غیر مشابه باعث بهره بردن ناعادلانه شخص مزبور یا ورود ضرر به شهرت یا ویژگی متمایز علامت شود. به عبارت دیگر برای تحقق این شرط بهره بردن ناعادلانه از علامت تجاری ثبت شده یا ورود ضرر به آن به شرح فوق کافی است. 
2-    علامت ثبت شده مورد حمایت، دارای شهرت یا ویژگی متمایز باشد. به عبارت دیگر در این فرض لازم نیست علامت در سطح انگلستان علامتی معروف (famous) یا علامت مشهور (well – lnown) باشد بلکه صرف دارا بودن آوازه و شهرت و ورد ضرر یا استفاده ناعادلانه از این آوازه و شهرت برای تحقق و نقض کافی است. 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ پنجشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۴