موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع و انتقال حق بهره برداری (2) | موسسه پلکان

ورقه اختراع

اختراع

مخترع
ثبت اختراع


اختراع  و انتقال حق بهره برداری (2)

 

به ادامه ی انتقال بهره برداری از اختراع می پردازیم:


با توجه به انواع اجازه بهره برداری در اینکه از بین انواع فوق کدام یک به نفع واگذار کننده است این امر بستگی به محصول و استراتژی کسب و کار صاحب ورقه اختراع دارد. اگر فناوری موجود در اختراع بتواند به استانداردی، برای تمام اشخاص درگیر در بازار خاص تبدیل گرددبهتر است که اجازه بهره برداری غیر انحصاری که فراگیر است داده شود. لکن اگر محصول اختراعی صرفا نیاز به یک شرکتی دارد که برای بهره برداری از اختراع ثبت شده سرمایه گذاری کلان انجام دهد، مثلا یک محصول درویی که نیازمند سرمایه گذاری در آزمایشات بالینی است، گیرنده بالقوه اجازه مایل نخواهد بود با سایر گیرندگان اجازه بهره برداری به صورت انحصاری و غیر فراگیر اصرارداشته باشد.

نکته ای که ذکر آن ضروری است، زمان تفویض اجازه بهره برداری است که می تواند از مولفه های مهم برای تجاری سازی اختراع ثبت شده باشد. زمان خاصی که بهترین زمان تفویض اجازه بهره برداری از اختراع باشد وجود ندارد چون زمان مورد نظر به جزئیات هر مورد خاص بستگی دارد. بهرحال، برای یک مخترع بهتر این است که جستجو برای یافتن گیرندگان اجازه بهره برداری را در اولین فرصت ممکن به منظور تضمین جبران درآمدهایی که برای هزینه ثبت اختراعات مفید خواهد بود آغاز کند. به عبارت دیگر، نباید منتظر ثبت اختراع ماند. خلاصه اینکه یافتن شریک یا شرکای مناسب برای ایجاد درآمد از بهره برداری تجاری اختراعی که ثبت شده است مهمتر از یافتن زمان صحیح این کار است.

نکته مهم دیگر در این قسمت اجازه بهره برداری متقابل است که به ویژه برای شرکت ها می تواند نقش مهمی داشته باشد. به طور کلی کسب اجازه برای گنجاندن فناوری پیشرفته مربوط به یک رقیب تجاری در محصولات و یا فرآیند های یک شرکت همیشه کاری آسان نیست که بتوان به ویژه هزینه آن را تحمل و تقبل کرد. با این حال، اگر رقیب دارنده ورقه اختراع نیز به اختراعات شرکت او علاقه مند است، باید ب فکر اجازه بهره برداری متقابل باشد. این نوع اجازه بهره برداری در صنایعی بسیار معمول که اختراعات مربوط، به طیف گسترده ای از اختراعات مکمل متعلق به وسیله حق استفاده از اختراعات متعلق به رقیبان هستند ضمن اینکه حق استفاده از اختراع خود را به رقیبانشان تفویض میکنند.

بر اساس ماده 50 قانون جدید التصویب، هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع یا اظهارنامه مربوط به آن به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند.

تاثیر اینگونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
با توجه به ماده فوق مراتب زیر لازم به ذکر به نظر می رسد:

1-    در قانون جدید در اینکه قرارداد باید به صورت کتبی باشد تاکیدی نشده است. 

2-    همچنین در اینکه تنظیم این قرارداد باید در دفاتر اسناد رسمی باشد یا خیر نیز ماده فوق مقرره ای ندارد. 

3-    همانند تغییر مالکیت اختراع، در این فرض قانون گذار در قانون جدید اعلام مراتب تنظیم قرارداد به اداره مالکیت صنعتی را لازم دانسته است. 

4-    ماده 48 قانون یاد شده، در رابطه با تغییر مالکیت اختراع ، ذی نفع را مکلف کرده است که این تغییر مالکیت را به صورت کتبی به اداره مالکیت صنعتی اعلام کند لکن در ماده 50 و در رابطه با قرار داد احازه بهره برداری تسلیم این قرارداد را به اداره مالکیت صنعتی کافی دانسته است.

5-    با توجه به مواد 48 و 50 قانون جدید التصویب، تغییر مالک اختراع و تنظیم قرار داد اجازه بهره برداری باید در اداره مالکیت صنعیت به ثبت برسند.

6-    همانطور که در دو ماده 48 و50 قانون جدید آمده است، ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد اجازه بهره برداری همانند عدم ثبت تغییر مالکیت اختراع در اداره مالکیت صنعتی، عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث است که میتواند آثار حقوقی زیادی بر این امر بار باشد.

7-    برخلاف قانون ثبت علائم و و اختراعات، در قانون جدید، در رابطه با حق الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع به صراحت تعیین تکلیف نشده است. 

8-    هر یک از قرارداد های مربوط انتقال مالکیت اختراع و اعطای مجوز بهره بردار دارای آثار خاص مربوط  به خود هستند و در صورتی که عنوان معامله فیما بین از سوی طرفین به صراحت ذکر نشده باشد ممکن است در رابطه با ماهیت قرارداد و اینکه قرارداد منعقده قرارداد بهره برداری است یا انتقال حق اختراع، دچار اشتباه شویم که برای رفع اشتباه نفسیر قرارداد که تابع اصول کلی تفسیر است، می تواند راهگشا باشد. 

 

ماده ٥٠ 
هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده ، یا
علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود. اداره مالکیت صنعتی ، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره برداری را ثبت و آگهی می کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است .

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳