موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف عمومی اختراع و برند | موسسه پلکان

 

تعاریف عمومی اختراع و برند
 

اعراض کردن از( ثبت )اختراع                                                                                                         to) abandon patent)
مخترع می تواند  با توجه به قوانین  مقررات داخلی و همچنین مفاد معاهدات بین المللی مربوط به اختراع، از ثبت اختراع خود صرف نظر و اعراض نماید .


مسبوق به سابقه بودن ثبت اختراع                                                                                   to)Anticipate  an invention)

این اصطلاح در بند 2 ماده 33 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است با توجه به این بند،در بررسی مقدماتی بین المللی ،یک ادعای اختراعی زمانی جدید تلقی می شود که در سابقه اختراعی به نحو تعریف شده در آیین نامه مسبوق نباشد.

بنابراین ،اگر اختراع قبلا تحت شرایطی به عنوان مثال در نشریه ای منتشر شده است توصیف شده باشد این انتشار قبلی این نوآوری را مسبوق به سابقه کرده و در واقع این اختراع از حالت جدید بودن خارج می شود . 
با توجه به ماده 2 طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس ،اختراعی جدید است که در فن یا صنعت قبلی پیش بینی نشده باشد.
به موجب بند 2 این ماده ،فن یا صنعت قبلی عبارت است از هرچیزی که در نقطه ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی یا از طریق استفاده عملی و یا هرطریق دیگر قبل از تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم ناشی از اظهار نامه متقاضی ثبت اختراع،  برای عموم افشاء شده باشد.
با توجه به بند3 این ماده ،هرگاه
افشاء اختراع ظرف مدت 12 ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد و این کار به دلیل یا در نتیجه ی اعمالی باشد که توسط متقاضی یا ذی حق قبلی او یا در نتیجه سو استفاده توسط اشخاص ثالث در رابطه با افراد متقاضی یا ذی حق قبلی او انجام شده باشد ،افشاء اختراع برای عموم به مفهوم جزء (2) این بند محسوب نمی شود.بر اسا ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات ،در صورتی که اختراع جدید نباشد، هر ذی نفعی می تواند به محکمه ی ابتدایی تهران رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.


سیستم اولین ثبت                                                                                                                                     First to file 

اگر دو یا چند شخص مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند در این که کدام یک از انها حق ثبت اختراع را دارد در قوانین کشور ها رویه واحدی وجود ندارد.
در قانون اختراع ژاپن ، آلمان ،اتحادیه اروپا، شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اظهار نامه خود را به ثبت می رساند مخترع محسوب و حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
در قانوناختراع آمریکا،شخصی که قبل از دیگری یا دیگران اختراع را انجام داده است.مخترع تلقی و حق ثبت اختراع را داردولو اینکه شخص یا اشخاص دیگری قبل از او اظهارنامه ثبت اختراع را به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کرده باشند.
در موافقتنامه تریپس در این خصوص مقرراتی نیامده است.
به توجه به ماده 29 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 ،کسی که بدوا مطابق این قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می نمایدمخترع شناخته می شود.مگر اینکه خلاف ادعای او در محاکم صلاحیت دار به ثبوت برسد.
در ماده 3 طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی ، در رابطه با موضوع مورد بحث ،مقررات روشنی آمده است .به موجب بند (3) ماده مرقوم ، هرگاه دو یا چند شخص مستقل از دیگری اختراع واحدی کرده باشند، شخصی که اظهار نامه اختراع خود را زود تر به ثبت رسانده باشد. و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام که بتوانن اثبات کنند در تاریخمقدم به صورت معتبر اظهار نامه خود را به ثبت رسانده مشروط بر این که اظهار نامه مذکور مسترد یا رد یا مسکوت گذارده نشده باشد ، حق ثبت اختراع را خواهد داشت. 


کارگزار ثبت اختراع                                                                                                                                patent agent 

با توجه به ماده 42 معاهده همکاری ثبت اختراع ، هر وکیل دعاوی ، کارگزار ثبت اختراع یا شخص دیگری که نزد اداره ملی که به آن اداره اظهار نامه بین المللی تسلیم شده است ، دارای حق اقدام قانونی باشدواجد شرایط برای اقدام قانونی نزد دفتر بین المللی و مرجع صلاحیتدار جستجوی بین المللی و مرجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی بین المللی در ارتباط با آن اظهار نامه خواهد بود.
در حقوق داخلی ایران با توجه به ماده 32 قانون ثبت علائم و اختراعات و ماده 22 آیین نامه ، تسلیم اظهار نامه ثبت اختراع از سوی مخترع نماینده و وکیل وی امکان پذیر است.

 

ثبت کردن اختراع                                                                                                                           Register of patent 

در صورتی که مخترع اظهار نامه ثبت اختراع را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ثبت اختراع به اداره مالکیت صنعتی تسلیم کند اداره پس از بررسی و در صورتی که اظهار نامه را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد اختراع مخترع را ثبت و به او ورقه اختراع را اعطاء می نماید.


ثبت اختراعات                                                                                                                         Registration of patents 

اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهار نامه تسلیمی از سوی مخترع را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد اختراع را ثبت و مبادرت به صدرو ورقه اختراع می نماید.


اختراعات غیر قابل ثبت                                                                                                          Un patentable invention

بر اساس بند(2) ماده 35 معاهده همکاری ثبت اختراع ، اظهار نامه بین المللی باید: 
1-    به یکی از زبان های مقرره تنظیم شده باشد.
2-    در آن الزامات مربوط به شکل اظهار نامه و ضمائم آن  رعایت شده باشد.
3-    الزامات مقرره مربوط به وحدت اختراع در آن رعایت شده باشد.
4-    هزینه های مقرره مربوط پرداخت شود.

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :