موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

همکاران پلکان | موسسه پلکان

امروز پنجشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

 

همکاران پلکان

 
موسسه پلکان
محمد علی میرزابابایی
موسس و مدیر عامل
داخلی 12
39 35 076 0912
mirzababaee@pellekan.ir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد فنی  و بین الملل

 

موسسه پلکان موسسه پلکان موسسه پلکان
مهدیه رازقی آیدا عبداللهی فاطمه ناصر
مدیر واحد توسعه بین الملل مدیر واحد فنی و حقوقی کارشناس فنی
3600 652 306 1+ داخلی 14 داخلی 16
94 64 056 0915 73 67 374 0901 81 56 396 0938
razeghi@pellekan.ir abdollahi@pellekan.ir naser@pellekan.ir

 

لاله موذنی فاطمه روشندل
کارشناس فنی کارشناس فنی 
داخلی 13 داخلی 15
70 60 726 0938 69 63 910 0937
moazzeni@pellekan.ir roshandel@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد مشاوران 

 

 

 

موسسه پلکان   موسسه پلکان
مهدی جاودانی  فهیمه امینی
مدیر گروه مشاوران   مدیر گروه مشاوران
داخلی 22 داخلی 23
75 35 076 0912 24 64 018 0915
javdani@pellekan.ir amini@pellekan.ir

 

یاقوتی موسسه پلکان ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری
نرگس امیر تاش مجید یاقوتی آیه کنعانی مژگان روئین
مشاور عالی مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری
داخلی24 داخلی 30 داخلی 21 داخلی 26
95 64 056 0915 68 68 027 0930 34 64 018 0915 25 85 701 0915
amirtash@pellekan.ir yaghooti@pellekan.ir kanani@pellekan.ir roueen@pellekan.ir

 

ثبت اختراع
حسین وزیری زاده سامان گلابتونی مریم آدینه
مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری
داخلی 29 داخلی 25 داخلی 32
74 74 027 0930 48 68 027 0930 70 60 315 0937
vazirizadeh@pellekan.ir golabatooni@pellekan.ir

adineh@pellekan.ir

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد IT

 

موسسه پلکان
سعیده سجادی فاطمه حلیمی
مدیر شبکه های اجتماعی و سایت کارشناس شبکه و سایت
sajjadi@pellekan.ir halimi@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد اداری و مالی
 
 
ثبت اختراع - ثبت علامت تجاری
مژگان زعفرانیه
کارشناس اداری
داخلی 11
21 65 138 0936
office@pellekan.ir

 

 

امیر باغشنی زینب فرهت
مدیر مالی و اداری کارشناس حسابداری
داخلی 18 داخلی 19
Accounting@pellekan.ir

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵