موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

همکاران پلکان | موسسه پلکان

امروز دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

 

همکاران پلکان

 
موسسه پلکان
محمد علی میرزابابایی
موسس و مدیر عامل
داخلی 12
39 35 076 0912
mirzababaee@pellekan.ir

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد فنی  و بین الملل

 

موسسه پلکان    
مهدیه رازقی   انسیه حسین زاده
مدیر واحد توسعه بین الملل   کارشناس فنی
1140 491 306 1+   داخلی 16
94 64 056 0915   81 56 396 0938
razeghi@pellekan.ir   naser@pellekan.ir

 

   
سپیده نوبخت فاطمه روشندل  
کارشناس فنی مدیر فنی و حقوقی   
داخلی 13 داخلی 15  
70 60 726 0938 69 63 910 0937  
s.nobakht@pellekan.ir roshandel@pellekan.ir  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد مشاوران 

 

 

 

موسسه پلکان   موسسه پلکان
مهدی جاودانی  فهیمه امینی
مدیر گروه مشاوران   مدیر گروه مشاوران
داخلی 22 داخلی 23
75 35 076 0912 24 64 018 0915
javdani@pellekan.ir amini@pellekan.ir

 

یاقوتی   ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری
نرگس امیر تاش مجید یاقوتی   مژگان روئین
مشاور عالی مالکیت فکری مشاور ارشد مالکیت فکری   مشاور ارشد مالکیت فکری
داخلی24 داخلی 30   داخلی 26
95 64 056 0915 68 68 027 0930   25 85 701 0915
amirtash@pellekan.ir yaghooti@pellekan.ir   roueen@pellekan.ir

 

   
سامان گلابتونی ملیحه یوسفی  
مشاور مالکیت فکری مشاور مالکیت فکری  
داخلی 25 داخلی 31  
48 68 027 0930 34 64 018 0915  
golabatooni@pellekan.ir yousefi@pellekan.ir  

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 واحد IT

 

موسسه پلکان  
سعیده سجادی   فاطمه حلیمی
مدیر شبکه های اجتماعی و سایت   کارشناس شبکه و سایت
sajjadi@pellekan.ir   halimi@pellekan.ir

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

واحد اداری و مالی
 
 
 
فهیمه فیاضی
کارشناس اداری
داخلی 11
07 25 189 0991
office@pellekan.ir

 

 

زینب فرهت
کارشناس حسابداری
داخلی 18
Accounting@pellekan.ir

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵