موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف حق تقدم | موسسه پلکان

امروز چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸
 

تعاریف حق تقدم  در ثبت اختراع،طرح صنعتی، علامت تجاری
 

استفاده از حق تقدم                                                                                                                          Benefit of priority

این اصطلاح در کنوانسیون پاریس به معنای استفاده از حق تقدم آمده است . بر اساس بند(5) ماده 4 مکرر کنوانسیون پاریس ، گواهینامه های حق اختراعی که با استفاده از حق تقدم در کشور های مختلف اتحادیه صادر شده است از لحاظ مدت به همان اندازه ای خواهد بود که ورقه های اختراع بدون استفاده از حق تقدم دارا می باشد.


ادعای تقدم کردن                                                                                                                              to) claim priority)

این عبارت در ماده 8 معاهده همکاری ثبت اختراع به کار رفته است.
به موجب بند (1) این ماده اظهار نامه بین المللی همانطور که در ایین نامه مقرر گردیده می تواند حاوی اعلامیه ای باشدحاکی از ادعای تقدیم یک یا تعداد بیشتری اظهار نامه قبلی که برای یا هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی تسلیم شدند.

 

مدت حق تقدم                                                                                                                                   Period of priority

این اصطلاح  در شق (1) بند (ج) ماده 4 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است . به موجب این ماده ، مهلت های حق تقدم قید شده برای ورقه های اختراع و مدل اشیاء مصرفی یا مفید 12 ماه و برای طرح صنعتی و علائم تجاری 6 ماه خواهد بود. 


تقدم ، اولویت                                                                                                                                                    Priority

این اصطلاح در شق (1) ، بند (الف) ماده 4 کنوانسیون پاریس بکار رفته است.
بر اساس این ماده ، هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه اظهار نامۀ مربوط به تقاضای ورقه اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرح ها و نمونه های صنعتی یا علامت تجاری را شخصا یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد در مورد تسلیم اظهار نامه در سایر کشور های اتحادیه در مهلت های مقرره از حق تقدم برخوردار خواهد شد.


تعداد یا رقم حق تقدم                                                                                                                           Priority number

حق تقدم شناسایی شده توسط  کنوانسیون پاریس ، ادعای «تقدم های چندگانه » و« تقدم های جزئی» را مجاز می دارد. بدین خاطر، بر طبق یک اظهارنامه موخر نه تنها می توان حق تقدم ناشی از یک اظهار نامه مقدم را ادعا کرد ، بلکه همچنین می توان تقدم  چندگانه اظهار نامه مقدم را با یکدیگر جمع کرد که هر یک از آنها مربوط به ابعاد متفاوت موضوع اظهار نامه موخر باشد.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :