موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

انتشار ثبت علامت | موسسه پلکان

 

انتشار ثبت علامت


با توجه به ماده 14 آیین نامه مشترک موافقتنامه و پروتکل مادرید، هرگاه دفتر بین المللی تشخیص دهد که در دفتر ثبت اظهارنامه بین المللی آیین نامه و شرایط مربوط را رعایت شده است، علامت مورد نظر را در دفاتر ثبت بین المللی ثبت خواهد کرد، ادارات کشورهای متعاهد تعیین شده را مورد ثبت بین المللی مطلع خواهد کرد مراتب را به اداره مبدا عینا اطلاع خواهد داد و گواهینامه مربوطه را به مالک ارسال خواهد کرد.

 

ثبت اختراع در مشهد، ثبت اختراع


هرگاه اداره مبدا مایل باشد و دفتر بین المللی را مطلع کرده باشد،گواهینامه ثبت از طریق اداره مبداء برای مالک فرستاده خواهد شد.
همان طور که در ماده 32 آئین نامه فوقآمده است، اطلاعات مربوط به ثبت های بین المللی از جمله ثبت بین المللی
علائم تجاری، در مجله ای منتشر خواهد شد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۳۹۳