موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

گسترة حمايت از يك طرح صنعتي تا چه حد است؟ | موسسه پلکان

طرح صنعتی
گسترة حمايت از يك طرح صنعتي تا چه حد است؟

 

گسترة حمايت از يك طرح صنعتي تا چه حد است؟

 

در اكثر كشورها، يك طرح صنعتي بايد ثبت شود تا تحت حمايت قانون طرح صنعتي، قرار گيرد . بر اساس يك قاعده كلي، يك طرح صنعتي، براي قابل ثبت بودن، بايد بديع يا ا صيل باشد. در كشورهاي گوناگون، تعريف هاي گوناگوني براي چنين الفاظي دارند و بر همين اساس، فرآيندهاي متفاوتي در ثبت (رسمي) يك اثر در پيش ميگيرند.

بطور كلي، منظور از كلمه (طرح) نو يا بديع اين است كه، عين طرح مورد نظر، يا طرحيكه خيلي شبيه به آن باشد، به هيچ وجه نبايد در گذشته وجود داشته باشد . به محض اينكه يك طرح صنعتي به ثبت مي رسد، يك گواهي ثبت صادر مي گردد و متعاقبًا مدت حمايت از اثر ثبت شده پنج سال می باشد كه در اغلب كشورها، حداكثر تا ١٥ سال قابل تمديد است.

با توجه به قوانين بعضي از كشورها، يك طرح صنعتي مي تواند بعنوان يك اثر هنري شناخته شده و مشمول قانون حق نشر و حمايت مربوطه باشد . در بعضي از كشورها حمايت از يك طرح صنعتي می تواند همزمان با حمايت قانوني حق نشر از آن طرح، وجود داشته باشد . اما در بعضي ديگر از كشورها يك اثر يا طرح صنعتي در يك زمان خاص نمي تواند از دو نوع حمايت مذكور برخوردار شود و لذا دسترسي به يكي مساوي است با محروم ماندن از ديگري. يک طرح صنعتی تحت شرايط معيني می تواند، بوسيله يك "قانون رقابت غيرمنصفانه" حمايت شود، هرچند كه شرايط حمايت، حقوق و راه هاي جبران حقوقي مي توانند بطور چشمگيري متفاوت باشند.

بطور كلي گسترة حمايت از يك طرح صنعتي به همان كشوري كه اين طرح را (بطور رسمي ) ثبت مي كند محدود مي شود. اما بر اساس موافقتنامه لاهه، مرتبط با صندوق WIPO قرارداد اجرائي بين المللي طرح هاي صنعتي، يك رويه براي ثبت بين المللي طرح ها ارائه داده است.

يك متقاضي مي تواند يك حساب بين المللي شخصي با سازمان يا يكي از نمايندگي هاي سازمان در كشورهاي عضو به WIPO ثبت برساند و بدين ترتيب، طرح صنعتي مربوطه در همان تعداد از كشورهاي عضو كه متقاضي مي خواهد مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۵