موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تعاریف علامت تجاری | موسسه پلکان

 

تعاریف علامت تجاری 

علامت تجاری یک نشانه ای است که کالا و خدمات یک موسسه یا تولید کننده را از کالا و خدمات هم صنفان و رقبا متمایز و جدا می سازد .

ثبت علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی با تسلیم اظهار نامه و در صورت احراز انطباق مفاد اظهارنامه تسلیمی با قوانین و مقررات مربوطه صورت میگیرد. اداره مالکیت صنعتی در صورتی که اظهارنامه متقاضی را صحیح تشخیص دهد آن را در دفتر مخصوص ثبت و مبادرت به ثبت علامت تجاری می نماید.در قوانین بسیاری از کشور ها عدم استفاده از علامت تجاری در مدت زمان معینی موجب بی اعتباری آن خواهد شد .انواع مختلفی از علامت های تجاری در قوانین کشور ها قابل ثبت است.

در همین راستا تعاریف متنوعی را که از مفهوم علامت ارائه شده است را فهرست نمودیم تا از این طریق بتوانیم مفهوم جامعتری از علامت را برای افراد ارائه نماییم .

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ يکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳