موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری به اسم نماینده بدون اجازه مالک علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری

علامت تجاری

علامت تجاری
علامت تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری به اسم نماینده بدون اجازه مالک علامت تجاری

 

ثبت علامت تجاری به اسم نماینده بدون اجازه مالک علامت تجاری


حکم این موضوع در کنوانسیون پاریس آمده است. 
به موجب ماده شش سابع اگر عامل یا نماینده شخصی که دارنده یک علامت در یکی از کشورهای اتحادیه است بدون کسب اجازه از دارنده
علامت تجاری، در یک یا چند کشور از کشورهای اتحادیه درخواست ثبت آن علامت را بنام شخص خود نماید دارنده علامت مزبور حق اعتراض نسبت به درخواست ثبت مزبور و یا درخواست ابطال و حذفشان و یا در صورتی که قانون کشور اجازه دهد درخواست انتقال ثبت آن علامت را به نفع خود خواهد داشت مگر آن که عامل یا نماینده اقدامات خود را به نفع خود خواهد داشت مگر آنکه عامل یا نماینده اقدامات خود را موجها اثبات نماید. 
با توجه به بند (2) ماده فوق، در صورتی که علامتی از طرف عامل یا نماینده ای بدون اجازه دارنده آن استعمال گردد، دارنده علامت با رعایت بند (1) فوق حق اعتراض دارد. 

 

ثبت علامت تجاری - علامت تجاری


همانطور که در بند (3) ماده فوق نیز آمده است، قوانین داخلی کشورها اختیار دارند مهلت مناسبی را پیش بینی کنند تا در آن مدت صاحب علامت بتواند از حقوق پیش بینی شده در این ماده استفاده کند. 
روشن است که ماده فوق تنظیم کننده مواردی است که در آنها نماینده یا کارگزار شخصی که مالک یک
علامت تجاری است اظهارنامه‌ای برای علامت مزبور می دهد یا ثبت آن علامت تجاری را به اسم خودش کسب می کند یا از یک علامت تجاری بدون اجازه مالکش استفاده می‌کند، در چنین مواردی ماده 6 سابع به مالک علامت تجاری این حق ر میدهد که به ثبت اعتراض کند یا درخواست ابطال ثبت را بکند یا اگر که قوانین ملی اجازه دهند، انتقال ثبت انجام شده به اسم خودش را درخواست کند. علاوه بر این، ماده 6 سابع به مالک علامت تجاری حق مخالفت با استعمال غیر مجاز علامت توسط نماینده یا کارگزارش را می دهد، خواه اظهارنامه ثبت علامت تجاری داده شده باشد خواه ثبت آن انجام شده باشد. 
همچنین در رابطه با ماده یاد شده ذکر نکات زیر خالی از فایده نمی‌باشد:
1-    ماده ناظر به علائم خدماتی نیز خواهد بود.
2-    چنانچه نمایده دلیلی ارائه دهد که صاحب علامت دیگر علاقه ای به علامت خود نداشته باشد و یا نخواسته است در آن کشور علامتش را به ثبت برساند یا مورد استفاده قرار دهد این موارد می تواند دلایل موجه باشد. 
3-    مجاز بودن در ثبت به معنی مجاز بودن در استعمال علامت نیست یعنی اگر نماینده مالک مختار باشد که علامت را به نام موکلش به ثبت برساند این امر به معنی تفویض اختیار در استعمال علامت نیست. 
4-    چنانچه مهلت در قوانین کشوری برای استفاده از امتیاز مقرر در ماده فوق داده نشده باشد استفاده از ماده 6 سابع در هر زمان ممکن خواهد بود. 
5-    هرگاه علامت مورد بحث علامت بسیار معروفی باشد صاحب آن همواره از حق مندرج در ماده 6 مکرر استفاده خواهد کرد. 

 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴