موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری در افغانستان و مدت اعتبار آن | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت علامت تجاری در افغانستان و مدت اعتبار آن

 

ثبت علامت تجاری در افغانستان و مدت اعتبار آن


ماده بیست آیین نامه ثبت علامت تجاری در افغانستان مدت اعتبار علامت تجاری را مورد بررسی قرار داده است.

 

ثبت علامت تجاری در افغانستان


در قوانین ملی کشورها مدت اعتبار علامت تجاری متفاوت است، با توجه به ماده 20 آیین نامه اجرایی ثبت علامت تجاری در افغانستان مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه خواهد بود.

ماده فوق به صورت زیر می باشد:

ماده بیستم: 
(1)
مدت اعتبار
ثبت علامت تجاری ده سال می باشد، این مدت بالاثر تقاضای مالک برای دوره های ده ساله متوالی دیگر تجدید شده می تواند. 
(2) مالک علامت تجارتی مکلف است ، در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت مندرج فقره (1) این ماده درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی (بخش ثبت علامت تجارتی)، ارائه نماید. 
(3) مالک علامت تجارتی نه می تواند حین تجدید در علامت تجارتی ثبت شده یا لیست اجناس، اموال، محصولات یا خدماتی که علامت تجارتی بدین منظور قبلاًثبت گردیده، تغییرات وارد نماید.

در قانون ثبت علائم تجاری ایران علاماتی را که ثبت شده باشند از تاریخ تسلیم اظهار حمایت خواهند شد و مدت اعتبار ثبت علامت ده سال است ولی صاحب علامت می تواند تقاضای جدید ثبت نماید در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال دیگر با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق هر تجدید ثبت حق مزبور را برای ده سال تضمین می نماید. به موجب قانون ایران نیز علامت تجاری را تحت شرایطی می توان به طور نامحدود تجدید ثبت کرد.

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۴